Vi støtter dere som
spiller sammen!

Bandorg jobber for at det skal være enklere og morsommere å drive med musikk. Vi hjelper med allslags praktiske ting, slik at du kan konsentrere deg om musikken. Gjennom rådgivning, kurs, workshops og tildeling av Bandorgs Frifondpenger gir vi deg og bandet ditt kunnskapen, kompetansen og mulighetene dere trenger for å lykkes!

byLarm 2023_SaraFjeldvar_Bandorg

Sara Fjeldvær

Bandorg er en landsomfattende interesse- og kompetanseorganisasjon for unge folk som driver med musikk. Med engasjement for band og artisters interesser støtter vi med kunnskap og penger for å gjøre det enklere og morsommere å ha musikk som aktivitet i Norge.


VI HJELPER TUSENVIS AV MUSIKERE OVER HELE LANDET. KLIKK HER FOR Å BLI MEDLEM DERE OGSÅ!

Mer info om interesse- og kompetanse organisasjonen Bandorg

HVA GJØR BANDORG?

Enten dere spiller for egen glede, eller fremfører musikk for hele verden, dukker behovet for hjelp opp innimellom. Som organisasjon tilbyr vi medlemmene mange våre nyttige fordeler som hjelper. Instrumentforsikring gir trygghet, rabatter sparer dere for penger og relevante kurs kan bidra til at dere lykkes. Vi har også en egen støtteordning, og kan finansiere prosjektene dere brenner for!

Bandorg vil ha et musikkliv som vi både kan leve for, og leve av. Vi jobber derfor aktivt for å påvirke den sentrale kulturpolitikken, slik at unge band og artister skal få gode utviklingsmuligheter og rammevilkår – uavhengig av hvor dere bor og hvem dere er. Det er fortsatt en lang vei å gå for å få det offentlige til å prioritere musikklivet, men vi jobber med saken!

Bandorg representerer ca. 5000 medlemmer fordelt på nærmere 1000 grupper fra hele landet. Vi har jobbet for et levende og levedyktig musikkliv siden 2006.

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2023–2025

Vi jobber for morgendagens headlinere!

Innledning
Bandorg er en landsomfattende interesse– og kompetanseorganisasjon for folk som spiller i band. Vi representerer nærmere 5 000 musikere fordelt på ca. 1 000 band fra hele landet, og har jobbet for å bedre rammevilkårene til norske band siden 2006. Våre arbeidsområder er interessepolitikk, kunnskaps- og kompetanseutvikling og tilskuddsforvaltning. Bandorgs strategi- og handlingsplan oppdateres annethvert år i forbindelse med landsmøtet. Planen ligger til grunn for styrets og administrasjonens arbeid i landsmøteperioden.

Verdigrunnlag
Våre verdier er ærlig, engasjert, fleksibel og relevant. Bandorg skal bidra til at aktivitet i band - og i norsk musikkliv - styrker unge menneskers kompetanse, engasjement, medbestemmelse og deltakelse i samfunnet. Bandorgs medlemmer representerer en betydelig kulturaktivitet som finner sted hver eneste dag i hele landet, i alle aldersgrupper og i alle lokalsamfunn. Gjennom deltakelse i band og musikkliv åpnes det dører for ny kunnskap og kompetanse. Musikklivet løser samfunnsoppdrag på linje med det offentlige. Opplæring i band bidrar til kvalifisering for arbeidsliv og videre skolegang. Aktiviteten vår skaper arbeidsplasser og bidrar til sysselsetting. Den styrker demokratiet i Norge.

Visjon, formål og strategi
«Vi jobber for morgendagens headlinere». Bandorg jobber for rettferdig forvaltning og fordeling av offentlige midler til musikkfrivilligheten, og har som hovedoppgave å gi norske band gode utviklingsmuligheter og rammevilkår. Med engasjement for norske bands interesser støtter vi med kunnskap og penger for å gjøre det enklere og bedre å ha musikk som aktivitet i Norge. Bandorg jobber for band i alle aldre. Vi retter imidlertid ekstra oppmerksomhet til band med unge medlemmer i alderen 15-25 år. Vi erkjenner at denne aldersgruppen har mye å bidra med i norsk musikkliv, og er samtidig også gruppen med størst behov for kunnskap og økonomisk støtte til å få gjennomført sine aktiviteter.

1. Medlemsservice

 • Bandorg skal gi norske band informasjon om aktuelle tilskuddsordninger, kurs og aktiviteter, i tillegg være en portal hvor medlemsband kan profilere seg.
 • www.bandorg.no skal være en god informasjonskanal for våre medlemmer og de som ønsker informasjon om Bandorg.
 • Bandorg skal bruke sosiale medier aktivt som informasjons- og kommunikasjonsarena.
 • Bandorg skal fortsette å drive rådgivning for band, kommuner, fylker m.m.
 • Bandorg skal tilby relevante medlemsfordeler og kurs til sine medlemmer.
 • Bandorg skal være tilknyttet (juridisk og økonomisk) kompetanse som kommer våre medlemmer til gode.

2. Tilskudd og støtteordninger

 • Bandorg skal jobbe for å øke offentlige tilskudd til norske band.
 • Bandorg skal jobbe for å skape bedre utviklingsmuligheter og rammevilkår for band.
 • Bandorg skal administrere tilskuddsordningen Frifond til egne medlemmer.

3. Forsikringer

 • Bandorg skal fortsette det gode samarbeidet med If Skadeforsikring og gi tilbud om instrument- og ulykkesforsikring til egne medlemmer.

4. Øvingslokaler og utstyr

 • Bandorg skal bidra til bedre øvingsforhold gjennom informasjonsarbeid om god akustikk for utøvere av forsterket musikk.
 • Bandorg skal bidra i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds nasjonale prosjekt «Musikklokaler».
 • Bandorg skal jobbe for at nye øvingslokaler bygges etter NS8178 «Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse».
 • Bandorg skal jobbe for å øke tilskudd til musikkutstyr og at midlene blir rettferdig fordelt.

5. Musikkpolitisk arbeid

 • Bandorg skal bidra med innspill til endringer, eller innføring, av nye retningslinjer og lover som påvirker våre medlemmer.
 • Bandorg skal jobbe for å øke organisasjonens synlighet i media, og oppnå økt politisk påvirkningskraft.
 • Bandorg skal jobbe for økt politisk anerkjennelse av norske band og musikkfrivilligheten sitt samfunnsbidrag i Norge.
 • Bandorg skal delta aktivt i den offentlige debatten om norsk musikkliv for å løfte frem norsk bands betydning og rolle i samfunnet.
 • Levere innspill alene eller sammen med andre organisasjoner til alle relevante høringer nasjonalt.
 • Bandorg skal samarbeide med relevante musikkorganisasjoner og støtteordninger.

6. Organisasjonsutvikling

 • Bandorg skal være en organisasjon i utvikling som kontinuerlig evaluerer egen drift, slik at organisasjonen er oppdatert og tilpasset medlemmenes behov.
 • Bandorg skal jobbe for å øke organisasjonens synlighet i norsk musikkliv og blant band i Norge.
 • Bandorg skal jobbe aktivt for å øke medlemsmassen til 1 500 medlemsband.

7. Kunnskap og kompetanse

 • Bandorg skal hele tiden utvikle kunnskap og tilby kurs som er relevante og aktuelle for band og musikere i Norge.
 • Bandorg skal gjøre viktig kunnskap og kompetanse mer tilgjengelig og allmenn. Vi ønsker særlig å gi unge mennesker tilgang på kunnskapsressurser uavhengig bosted, inntekt og ferdighetsnivå.
 • Bandorg skal fortsette kurssamarbeid med andre relevante organisasjoner for å styrke musikkfaglig kompetanseutvikling og kunnskapsformidling rettet mot band og artister i Norge.
 • Bandorg skal tilby relevante opplæringstiltak for band som ønsker å jobbe i musikkindustrien eller som vil drive eget band som næringsvirksomhet.
VEDTEKTER

Vedtatt på ordinært landsmøte 25. april 2023.

§ 1 ORGANISASJON

Bandorg er en demokratisk, landsomfattende interesse– og organisasjon for band i Norge. Organisasjonen ble stiftet 15. september 2006. Bandorgs øverste myndighet er landsmøtet. Mellom hvert landsmøte, som avholdes annethvert år, drives organisasjonen av et styre og en administrasjon.

§ 2 FORMÅL

Med engasjement for frivillige band sine interesser støtter vi med kunnskap og tilskudd for å gjøre det enklere og bedre å ha musikk som aktivitet i Norge. Bandorg jobber for rettferdig forvaltning og fordelingen av offentlige midler til musikkfrivilligheten. Vi jobber for morgendagens headlinere etter følgende mål:

 • Bandorg skal jobbe for bedre rammebetingelser og utviklingsmuligheter for band i Norge.
 • Bandorg skal stimulere til økt musikkaktivitet.
 • Bandorg skal jobbe for å synliggjøre norske bands samfunnsnytte og samfunnsbidrag.
 • Bandorg skal bidra til å heve lokal, regional og nasjonal kulturkompetanse gjennom informasjonsarbeid og relevante opplæringstiltak.
 • Bandorg skal bidra til at aktivitet i band og norsk musikkliv styrker menneskers engasjement, medbestemmelse og deltakelse i samfunnet.

§ 3 MEDLEMSKAP

 • Kun band kan være medlem i Bandorg. Et band er en gruppe bestående av minst tre faste medlemmer over tid, som har øving, konserter og/eller musikkproduksjon som felles aktivitet.
 • Medlemsbandenes virksomhet må være i samsvar med Bandorgs formål.
 • Medlemskap opprettes etter fullført registrering i Bandorgs elektroniske medlemsregister. Medlemskapet er først gyldig når medlemskontingent er betalt.
 • Band skal hvert år sende inn og bekrefte obligatorisk årsrapport til Bandorg gjennom organisasjonens elektroniske medlemsregister.
 • Medlemskapet er aktivt frem til det foreligger skriftlig utmelding gjennom medlemsregisteret. Medlemskapet blir automatisk fornyet 1. januar hvert år, dersom det ikke foreligger skriftlig utmelding innen 31. desember året før.

§ 4 LANDSMØTE

§ 4.1 StatusLandsmøtet er organisasjonens øverste myndighet.

§ 4.2 Landsmøteperiode
Det skal holdes ordinært landsmøte annethvert år. Det kalles inn til ekstraordinært landsmøte dersom minst 3 styremedlemmer i Bandorg eller 2/3 av medlemmene krever det. Tid og sted for ordinært landsmøte bestemmes av styret. Ordinært landsmøte skal avholdes senest innen utgangen av juni.

§ 4.3 Innkalling og saker til landsmøtet
Innkallingen sendes senest 1 måned før ordinært landsmøte, og 2 uker før ekstraordinært landsmøte. Saker som medlemsband ønsker fremmet på landsmøtet, skal leveres skriftlig til Bandorgs styre senest 2 uker før landsmøtet. Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for landsmøtet. Dette gjelder også forslag til endringer i vedtekter. Saksdokumenter sendes ut sammen med styrets årsmelding og revidert regnskap til medlemmene senest 1 uke før landsmøtet.

§ 4.4 Møte- og stemmerett
På landsmøtet deltar: Representanter for medlemsband, Styret i Bandorg, Valgkomiteens leder, Gjester og observatører invitert av styret og administrasjonen i Bandorg. Stemming skjer etter følgende prinsipp: Hvert band har en stemme, Representanter for sittende styre i Bandorg har stemmerett i alle landsmøtesaker med unntak av saker som angår årsmelding og regnskap. Landsmøtet kan innvilge gjester og observatører tale- og forslagsrett.På landsmøtet deltar:

 • Representanter fra medlemsband
 • Styret i Bandorg
 • Valgkomiteens leder
 • Gjester og observatører invitert av styret i Bandorg.

Representasjon:

 • Hvert medlemsband har en stemme
 • Representanter for sittende styre i Bandorg har stemmerett i alle landsmøtesaker med unntak av saker som angår årsmelding og regnskap
 • Landsmøtet kan innvilge gjester og observatører tale- og forslagsrett

Votering:
Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, fattes beslutninger med simpelt flertall. Avstemminger foregår ved visning av stemmetegn. Blanke stemmer teller ikke. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. For å kunne avgi fullmakt, eller opptre som fullmektig på landsmøtet, må krav til medlemskap i § 3 være oppfylt. For at fullmakter skal være gyldige må de være sendt til Bandorg minst 1 uke før landsmøtet. Det skal benyttes fullmaktskort utstedt av Bandorg. Fullmakter kan ikke trekkes tilbake på annen måte enn ved personlig fremmøte på landsmøtet. Hver fullmektig kan stille med inntil fem fullmakter.

§ 4.5 Dagsorden for landsmøtet

 • Godkjenning av representantenes fullmakter
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteledelse og 2 protokollunderskrivere
 • Godkjenne årsmelding og revidert årsregnskap
 • Behandle styrets forslag til strategi– og handlingsplan og innkomne saker
 • Behandle budsjett
 • Valg:* Leder – velges særskilt* 4 styremedlemmer* 2 varamedlemmer* Valgkomite bestående av 2 personer

§ 4.6 Valg
Forslag til kandidater til styreverv sendes til valgkomiteens leder senest 2 uker før landsmøtet. Ved valg av personer foretas skriftlig avstemming hvis minst 1 av de stemmeberettigede i landsmøtet krever det. Dersom det er 2 eller flere kandidater til en plass, skal valget være skriftlig. Det kreves absolutt flertall for å bli valgt, det vil si mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede for et forslag. Dersom ingen blir valgt, deltar de 2 kandidatene med flest stemmer i ny valgomgang. Valget skal være skriftlig, og det kreves simpelt flertall for å bli valgt.

§ 5 STYRET

§ 5.1 Sammensetning
Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer valgt av landsmøtet. Alle over 15 år kan velges til styreverv. Styret konstituerer seg selv og nestleder, med unntak av leder som velges særskilt av landsmøtet. Styret bør ha en jevn kjønnsfordeling og bør bestå av minst 2 medlemmer under 26 år. Alle tillitsvalgte velges for to år.

§ 5.2 Mandat og arbeidsoppgaver
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder, eller nestleder i leders fravær, dobbeltstemme. Styret skal:

 • Lede Bandorg i perioden mellom landsmøtene i samsvar med vedtekter og formål
 • Iverksette landsmøtets vedtak
 • Utarbeide årsmelding og regnskap
 • Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
 • Tilsette daglig leder og administrativt personale og utvikle instrukser for stillingene
 • Godkjenne årsregnskap og årsmelding for år mellom landsmøter
 • Nedsette eventuelle utvalg og komiteer ved behov

§ 6 VALGKOMITÉ

Landsmøtet foretar valg av valgkomité etter innstilling fra styret. Valgkomiteen bør bestå av minst ett medlem fra styret og én person utenfor organisasjonen. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

§ 7 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtekter kan kun gjøres på et ordinært landsmøte. Et gyldig vedtak krever 2/3 stemmeflertall.

§ 8 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Bandorg behandles på ordinært landsmøte. Begrunnet forslag må være sendt styret i Bandorg og alle tilsluttede medlemmer minst 4 måneder før landsmøtet. Vedtak om oppløsning krever ¾ stemmeflertall. Landsmøtet bestemmer hvordan eventuelle disponible midler og eiendeler skal fordeles i tråd med målene i § 2.

ETISKE RETNINGSLINJER

De etiske retningslinjene bygger på vårt verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde disse. Retningslinjene gjelder for alle tillitsvalgte og ansatte, og skal ellers prege alle ledd i organisasjonen.

1. Styrende prinsipper
Vi skal til enhver tid opptre uavhengig og transparent, og våre handlinger skal være i tråd med lover og regler, tildelingsbrev og egne vedtak. Alle som representerer Bandorg er ansvarlige for å opprettholde tilliten og omdømmet til organisasjonen. Vi forutsetter at samarbeidspartnere, oppdragstakere og medlemmer opptrer etisk forsvarlig. Bandorg skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. Vi skal ha et trygt og inkluderende arbeidsmiljø, og skal tilstrebe god kjønnsbalanse og mangfold i alle verv og ansvarsposisjoner. I Bandorg skal vi vise respekt for alle mennesker, uavhengig av alder, kjønn og kjønnsidentitet, religion, seksuell legning, funksjonsevne, sosial status, etnisk tilhørighet og politisk ståsted. Diskriminering, trakassering og mobbing aksepteres ikke.

2. Habilitet, rolleforståelse og interessekonflikter
Vi har makt og påvirkningskraft i relasjon til andre, både i og utenfor organisasjonen. Vi skal ikke misbruke tillit i kraft av verv eller stilling. Enhver som deltar i behandlingen av en sak i styret, sekretariatet eller andre ansvarsposisjoner skal selv vurdere sin habilitet i saken. Dersom man enten selv har egeninteresse, eller har et nært slektskap eller forhold til noen av partene med egeninteresse i utfallet av saken, er man inhabil og skal ikke delta i behandling av saken.Bandorg fordeler betydelige midler på vegne av staten. For å sikre uavhengighet og faglig tyngde i forvaltningen benyttes det fordelingsutvalg og klageutvalg. Utvalgsmedlemmer skal melde seg inhabile ved behandling av saker som kan knyttes til egne eller nærstående personers interesser. Bandorgs arbeid utføres etter prinsipp om likebehandling av alle medlemmer.

3. Økonomisk ansvarlighet
Alt arbeid skal utføres uten uærlighet, uredelige hensikter eller korrupsjon. Alle er forpliktet til å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for økonomi knyttet til sitt arbeidsområde og verv. Det skal utvises ansvarlighet i drift av organisasjonen og ved forvaltning av midler og offentlige tilskudd. Ved tvil skal råd søkes hos nærmeste overordnede.

4. Forvaltning av midler
Våre forvaltningsoppgaver skal utføres i henhold til tildelingsbrev, statens økonomireglement og tilskuddsordningenes retningslinjer. Tildeling av midler skal skje i tråd med ordningens formål og målgruppe. Tilskuddsforvaltning er basert på tillit til søkers oppgitte opplysninger. Ved brudd på denne tilliten kan Bandorg ta i bruk sanksjoner.

5. Åpen kommunikasjon
Organisasjonskulturen skal preges av åpenhet og redelighet. Dette utgjør grunnlaget for tillit mellom medlemmer, kollegaer og våre samarbeidspartnere. Vi skal kommunisere åpent om vår virksomhet og våre forvaltningsoppgaver. Kommunikasjonen skal være sannferdig og dekkende. Organisasjonen skal utvise transparens i vedtak og prosesser. Protokoller, referat og vedtak skal som hovedregel alltid gjøres tilgjengelig for tillitsvalgte og ansatte. Hvis et organ behandler saker som inneholder sensitiv informasjon, skal organet vurdere taushetsplikt for å sikre sakens fortrolighet.

6. Private ytringer i det offentlige rom (sosiale medier)
Det forventes at tillitsvalgte og ansatte opptrer respektfullt i all kommunikasjon på internett. Grensen mellom jobb/verv og fritid kan være uklar. Du skal derfor være bevisst på hvilket innhold du kan tillate seg å legge ut med tanke på hvorvidt dette kan ha en interessekonflikt med eget verv eller virke. I tvilstilfeller skal du rådføre deg med nærmeste leder.

7. Indre og ytre miljø
Vi skal være bevisste på hvilke konsekvenser vår atferd og beslutninger kan få for miljøet. Miljøvurderinger og klimaavtrykk skal inkluderes i alle beslutninger, herunder valg av kollektivtransport.

8. Varsling
Eventuelle kritikkverdige forhold i organisasjonen meldes snarest slik at forbedringer kan gjennomføres. Varsling gjøres til daglig leder eller styreleder.

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre oppgaver og tjenester overfor våre medlemmer, samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter. Bandorg ivaretar også ansvar som forvalter av Bandorgs Frifondpenger, underlagt Frifond organisasjon gjennom Norsk musikkråd. Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til administrasjonen på bandorg@bandorg.no eller 90 36 71 92.

Medlemmer og medlemsregister
Vi trenger kontaktinformasjon til alle medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og viktig informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer m.m. Bandorg kan dele begrensede personopplysninger videre til Musikkens studieforbund slik at de kan sende dere relevant informasjon om opplæringstilskudd. Som medlem i Bandorg blir opplysninger om deg og de andre i bandet ditt registrert og oppbevart i vårt elektroniske medlemsregister. Det er kun dere selv, samt Bandorgs to ansatte, som har tilgang til disse opplysningene. Innlogging i medlemsregisteret gjøres med personlig og unikt brukernavn og passord. Bandorg har ikke tilgang til medlemmers innlogging. Formålet med innsamling av personopplysninger er for å dokumentere medlemskap i organisasjonen overfor bevilgende myndigheter, samt å forenkle medlemsbandenes egen administrasjon av medlemskap. Vi behandler personopplysninger som navn, fødselsdato, adresse, e-post, telefonnummer. Behandlingen av opplysningene om deg bygger på samtykket du har gitt gjennom medlemskapet til bandet du spiller i og er regulert av personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover. Ved avsluttet medlemskap slettes dine og de andre bandmedlemmenes personopplysninger.

Når du besøker bandorg.no
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren. Vi bruker Google Analytics til å finne ut hvilke sider på bandorg.no som er mest interessante for deg og hvilke som vi egentlig bare kan droppe. Google Analytics sender nettleseren din en informasjonskapsel (en cookie) som starter med «_ga». Sammen med statistikk om hvordan du bruker nettstedet vårt, sender vi en anonymisert IP-adresse som ikke kan spores til deg. Vi henter også inn informasjon om hvem du er (alder, interesser, etc.), hvis du er logget inn med din Google-konto. Vi bruker aldri denne informasjonen til annet enn anonymisert statistikk, og vi kobler heller aldri denne informasjonen til annen informasjon du gir fra deg på bandorg.no (for eksempel hvis du melder deg på kurs). Svært mange nettsider bruker Google Analytics til å finne ut det samme som oss. Hvis du synes det er feil, finnes det mange måter å hindre dem å gjøre det, blant annet ved å bruke Googles eget verktøy.

Når du søker tilskudd fra Bandorg (Frifond)
Når du søker om tilskudd gjennom vårt medlemsregister må du oppgi kontonummer, budsjett og prosjektbeskrivelse. Vi ber bare om informasjon som er nødvendig for å kunne vurdere søknaden eller utbetale innvilget tilskudd. Vi oppbevarer informasjonen så lenge det er nødvendig for saksbehandlingen, forvaltningspraksis og regelverk. Du vil få mer informasjon om dette under søknadsprosessen.

E-post
Du kan trygt sende e-post til oss. Bandorg har rutiner for å slette eposter som ikke er nødvendig å arkivere. Dersom du sender oss e-post eller bruker vårt kontaktskjema på nettsidene våre blir din e-postadresse lagret i vårt e-postsystem sammen med meldingen du sendte. Videre korrespondanse blir lagret og knyttet til den sammen e-postadressen. Husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev, informasjon og interesseskjema
Som medlem hos oss vil bandet ditt motta nyhetsbrev og viktig informasjon som vedrører medlemskapet på jevnlig basis. E-postadressen deres lagres i en egen database, deles ikke med andre og e-postadressen slettes når den ikke lenger er i bruk. Hvis du vil motta informasjon om kurs og varsel om oppstart kan du melde interesse via våre kursinteresseskjema på nettsidene våre. Vi lagrer da navnet ditt, mobiltelefonnummer og e-postadresse midlertidig i et kryptert og passordbeskyttet regneark på en kryptert server. Bandorg sletter skjemasvar og lagrede opplysninger når disse ikke lengre er i bruk.

Påmelding kurs, workshops og andre arrangementer
Via vår nettside og våre nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs og arrangementer. I forbindelse med påmelding til våre kurs- og opplæringstiltak, eller andre arrangement, samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger. Dette blir ikke brukt til andre formål enn å administrere kurs/arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt kurs/arrangement med mindre du er registrert i vår database som tilknyttet et band med aktivt medlemskap i organisasjonen.

Spørreundersøkelser
Når vi gjennomfører spørreundersøkelser vil vi alltid informere om formålet og hvorvidt undersøkelsen er anonym eller ikke. Bandorg vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Bestilling av bok og kurs
I nettbutikken kan du bestille fagboken vår «Fuzz og finans - En innføring i økonomi og juss for band». Du kan også bestille kurs og foredrag fra Bandorg. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å kunne sende deg boken og gjennomføre kurs og foredrag. Vi behandler da opplysninger om deg/dere som bestiller med postadresse, samt navn, telefonnummer og e-post til kontaktperson. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av boken blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen. Etter bestillingen er sendt vil alle opplysninger slettes.

Jobbsøkere
Dersom du søker jobb hos Bandorg trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Vi samler og behandler disse opplysningene for å kunne gjennomføre rekrutteringsprosesser. Vi bruker Finn.no som behandlingssystem og alle søknader om ledig stilling blir lagret i vårt elektroniske arkiv i ca 12 mnd før de makuleres. Andre dokumenter, slik som interne søkerlister og innstillinger oppbevares lengre.

Dine rettigheter
Du kan på ethvert tidspunkt be oss om å slette det vi har av opplysninger om deg, eller du kan be om å få innsyn i disse. Du kan til og med be om å få opplysningene utlevert i et format som gjør at du kan ta dem med deg til en annen tjenesteleverandør.

IN ENGLISH: Bandorg is an organization for Norwegian musicians and bands. We support our members with funding and provide knowledge through workshops, seminars and guidance. Bandorg advocates their members' interests in public and political debates. Our general goal is to constantly improve Norwegian bands' overall conditions.