Nyheter  Onsdag 26. april 2023

Mer Frifond i monitor!

På BandOrg sitt landsmøte 25. april 2023 ble det for første gang i organisasjonens historie vedtatt en resolusjon. Vi mener at regjeringen, i sitt arbeid med kulturfrivillighetsstrategien, må prioritere å gi Frifond et etterlengtet og solid løft.

Bylarm 22 fotokred Band Org 94

Frifond er en livsviktig tilskuddsordning til ung kultur som gir aktivitet og deltakelse i hele landet. Ordningen er godt kjent for og blant målgruppen, søknads- prosessen er lettfattelig og ubyråkratisk, og informasjonen er skrevet på et klart og tydelig språk. BandOrg behandler alene flere hundre søknader i året, og tildeler i gjennomsnitt seks millioner kroner hvert år. Det reelle behovet, målt i omsøkt beløp, har i gjennomsnitt vært 15 millioner kroner hvert år de siste fem årene.

De mest omsøkte tiltakene hos BandOrg er innspilling av musikk, kjøp av musikkutstyr, konserttiltak og innspilling av musikkvideo. Tilstanden i det unge musikklivet bærer preg av mangfold, stort engasjement og nyskaping. BandOrg har i flere år hatt gleden av å gi band og artister et viktig løft i karrieren med tilskudd fra Frifond.

Regjeringen sier i statsbudsjettet at «mulighetene for deltakelse skal ikke defineres av forhold som sosial bakgrunn, økonomi, kjønn og kjønnsidentitet, seksuell orientering,alder, funksjonsevne, etnisitet, eller hvor i landet du bor. (...) Folk skal ha tilgang til kunst og kultur, uavhengig av hvem de er, og hvor de bor» (Prop. 1 S - 2022–2023, s. 11).

For at regjeringen skal kunne oppfylle løftet om å styrke kulturfrivilligheten, må bevilgningene følge etter!

BandOrg vil jobbe for at kultursektorens andel av tippenøkkelen blir justert opp, og at Frifond styrkes. Forrige gang tippenøkkelen ble endret var i 2012. Da var andelen av spilleoverskuddet til kulturformål 36,5 prosent, og Frifond ble også tilført penger fra statsbudsjettet. Dagens andel er 18 prosent, og Frifond består kun av spillemidler. Vårt forslag er å øke kulturandelen av spilleoverskuddet til 25 prosent, og redusere idrettens andel til 50 prosent. Vi vil også tilrå å gjeninnføre Frifond på egen post i statsbudsjettet.

Norsk idrett, som allerede er godt finansiert med øremerkede midler fra statsbudsjettet, samarbeidsavtaler med næringslivet og sponsorinntekter, mottar hele 64 prosent av spilloverskuddet. Staten har siden 2012 ført en statlig idrettspolitikk hvor bygging og rehabilitering av idrettsanlegg har vært øverste prioritet. Dette har gitt oss fotballbaner og idrettsbygg i hele landet. Det offentlige sitt arbeid med å gi folk mulighet til å kunne oppleve og drive med idrett, er etter vår mening langt på vei innfridd.

Vi etterlyser en kulturpolitikk som prioriterer møteplasser og arenaer for kultur og musikk på samme linje på idrettsanlegg. BandOrg mener at det er på høy tid at regjeringen og Norsk Tipping justerer tippenøkkelen, og øker andelen av spilloverskuddet som går til Frifond og andre kulturformål. Det pågående strategiarbeidet - som skal løfte kulturfrivilligheten - er en god anledning til å rette opp skjevheter i finansieringen av norsk kultursektor.

Det er dessverre få tilgjengelige tilskuddsordninger for unge band og artister i Norge. De fleste kulturstøtteordningene er innrettet mot profesjonelle utøvere eller forutsetter høy kompetanse innenfor søknadsskriving. Frifond virker heldigivs akkurat slik Stortinget ville det. Frifond gir mulighet for deltakelse og aktivitet der unge folk bor. Frifond er etter vårt skjønn den mest treffsikre tilskuddsordningen for det frivillige musikk- og kulturlivet, men holdes dessverre tilbake av for små rammer.

Mer Frifond i monitor, takk!