Nyheter  Tirsdag 12. september 2023

Tolkninger av avtaler og kontrakter

GUIDE: En kan unngå mye frustrasjon og misforståelser ved å sette seg godt inn i en kontrakt før den undertegnes. Målet med avtaletolkning er å sikre at du og motparten har samme forståelse av rettigheter og plikter i en avtale.

Bandorg illu 6

Hammok

Denne guiden er laget av Øivind Hatleskog og Jo Tandrevold. Innholdet er basert på kapitlene til Aki Johannes Viitala og Mathias T. Gebremichael i Bandorgs bok «Fuzz og Finans – En innføring i økonomi og juss for band». Guiden ble først publisert hos Musikkontoret, 18. mai, 2022.

Har jeg gjort en god deal?
Som band eller artist er det en rekke ulike avtaler man kan inngå i løpet av musikkarrieren: Bandavtale, platekontrakt, managmentavtale, bookingkontrakt m.fl. Hensikten med denne guiden er å gjøre deg bevisst på at kontrakter kan tolkes ulikt, og gjøre deg i bedre stand til å inngå en god avtale.

Dessverre har mange artister stilt seg følgende spørsmål først etter at en kontrakt er signert:

  • Hvilke rettigheter har jeg til musikken jeg har produsert?
  • Jeg har laget låten, men andre i bandet har bidratt. Hvem eier låten som er spilt inn?
  • Eier plateselskapet mitt neste album som ikke er laget ennå?
  • Bandet har fått forskudd fra plateselskapet til å spille inn plate. Hvem er anvarlig for disse pengene hvis vi blir forsinket eller ikke gjennomfører?

Det første du bør gjøre når du mottar en kontrakt er å lese gjennom hele dokumentet. Skriv ned alt du er usikker på, og still spørsmål til du forstår hva kontrakten innebærer og forplikter. Vent med å signere til du og motparten er enige om innholdet og tolker punktene likt.

Hva er avtaletolkning?
Tolkning av avtaler handler om å finne ut av hva partene har ment ved avtaleinngåelse. Det høres enkelt ut i utgangspunktet, men til og med enkle ord i språket vårt kan skape tvetydighet, forvirring og misforståelser:

  • finne – en finne kan være en finsk person, verbet «å finne», eller finnen på en fisk.
  • blad – Hva er et blad? Blad som faller ned fra et tre, eller et sagblad?

I en kontrakt kan det ofte være ord og uttrykk som kan tolkes på flere måter. Dette kan gjøre deg usikker på hva motparten mener. Et eksempel på dette er en hyppig brukt formulering i kontrakter som sier at «Artisten skal innen rimelig tid levere....». Hva som er innen «rimelig tid» blir et skjønnsmessig spørsmål dersom dette ikke er definert i avtalen. Hvis det er utydelig hva som er «innen rimelig tid» er det viktig å få avklart dette, slik at man forstår hva man forplikter seg til.Avtaletolkning hjelper deg å få oversikt over hvilke forpliktelser og rettigheter partene har i en avtale. Dette er en viktig metode for å fastslå oppfyllelse av eller brudd på en avtale.

Tolkning av en bookingavtale

I punktene under tar vi utgangspunkt i typiske eksempler fra en bookingavtale for å belyse begrepsbruk og avtaletolkning. Vi går også nærmere inn på ulike forhold i en slik kontrakt som en artist bør være oppmerksom på.

Formål

Formålet til en avtale bør alltid defineres. En bookingavtale er en kontrakt om tjenesteytelser, hvor et selskap påtar seg ansvaret for å selge inn artisten til forskjellige opptredener.

Definisjon av "artist"

Det er viktig at kontrakten definerer hvem selskapet skal representere.

En «artist» kan være alt fra en soloartist til et stort orkester. Dersom «artisten» er et band må samtlige medlemmer signere, ettersom alle pådrar seg rettigheter og forpliktelser.

Geografisk avgrensning

Det er vanlig at artisten gir bookingselskapet enerett til å formidle artisten. Enerett betyr at artisten ikke kan engasjere andre til å skaffe opptredener. Det er normalt at selskapet ønsker enerett innenfor et bestemt territorium. Ikke gi fra deg større geografisk enerett enn nødvendig! Hvis bookingselskapet ditt ikke har nettverk eller ressurser til å booke i utlandet har det lite for seg å gi dem enerett til territorium utenfor Norge.

Vanlige begreper som brukes for geografisk avgrensing eller territorium er regionalt, nasjonalt, internasjonalt eller globalt/verden:

«Selskapet skal formidle artisten [stryk over det som ikke passer] regionalt, nasjonalt, internasjonalt eller globalt/verden».

Internasjonalt og globalt/verden kan høres overlappende ut, men det er noen viktige nyanseforskjeller:

  • Internasjonalt brukes gjerne når et annet selskap har enerett til nasjonal formidling (for eksempel hjemlandet til artist), mens selskapet med internasjonal enerett gjør bookingen utenfor hjemlandets grenser.
  • Globalt/verden betyr vanligvis at selskapet har enerett til å formidle artisten i alle land, slik at artisten nektes å engasjere andre bookingselskap.

Artisten er også normalt forpliktet til å videresende alle henvendelser om liveopptredener til bookingselskapet. Altså kan artisten ikke booke konserter selv, og det vil i tilfelle anses som et kontraktsbrudd.

Avtalens varighet

Det er fornuftig å sikre seg en mulighet til å avslutte et samarbeid som ikke fungerer. Det kan derfor være lurt å begrense avtaleperioden til noen år.

Det kan også være lurt å avtale en prøveperiode, og ideelt sette en oppsigelsesmulighet på for eksempel tre måneder.

Bookingselskapets oppgaver

Kontrakten må inneholde beskrivelse og omfanget av selskapets oppgaver.

I noen tilfeller påtar bookingselskapet seg ansvaret for å håndtere logistikk rundt reiser/turné. Hvis det er tilfelle bør det presiseres om honoraret for denne administrative jobben er inkludert i prosentandelen som bookingselskapet får, eller om dette faktureres for i tillegg.

Det bør også fremgå i avtalen hvem som skal dekke kostnader for logistikk/reise i første omgang, og når et sluttoppgjør foretas (når får du utbetalt honorar, og eventuelt tilbakebetalt for utlegg).

Honoraret til bookingselskapet baserer seg på antall opptredener artister får gjennom samarbeidet, og hvor store honorarene for disse opptredene er. Derfor opereres det av og til med resultatforpliktelse – selskapet får ikke honorar før artisten mottar et honorar. Det kan være lurt å vurdere en slik klausul i kontrakten.

Artistens oppgaver

Et vanlig punkt om artistens forpliktelser lyder slik:

«Artisten forplikter å holde bookingselskapet skadeløst for ethvert avtalebrudd med tredjepart som artisten måtte være ansvarlig for».

La oss si at artisten «skulker» en konsert. I dette tilfelle vil skadeløst bety at bookingselskapet ikke skal lide et økonomisk tap på grunnlag av at artisten ikke møter opp på en avtalt konsert og bryter kontrakten. Artisten får da et erstatningsansvar for de økonomiske tap bookingselskapet har for denne konserten.

Inntektsfordeling

En kontrakt skal si noe om hvordan inntekter skal fordeles mellom partene.

Det er vanlig at det avtales en prosentandel av konsertinntektene som går til bookingselskapet. Det er i dette tilfelle viktig å få avklart om prosentandelen skal basere seg på netto- eller bruttoinntekt fra konsertene. Såkalt netto- eller bruttoavtale

  • I en nettoavtale beregnes honoraret på inntektene etter fratrekk av dokumenterte og godkjente kostnader (for eksempel reise, overnatting, kost, med mer).
  • I en bruttoavtale beregnes honoraret på den totale inntekten uavhengig av relevante utgifter. Det vil si at honoraret til bookingselskapet blir høyere.

Eksempel med 20% honorar til bookingselskap:

Konsertinntekt = 70.000 kroner
Relevante utgifter for konsert (reise, overnatting, lydtekniker, transport av backline) = 40.000 kroner

Bruttoinntekt = 70.000 kroner
Nettoinntekt = 30.000 kronerBruttoavtale: 20% av 70.000 = 14.000 kronerNettoavtale: 20% av 30.000 = 6.000 kroner

Du kan forsøke å forhandle frem en nettoavtale, men det vanligste er nok at honorar til bookingselskap beregnes på bruttointekter.

Det er vanlig med en sats mellom 10–20 prosent, litt avhengig av om bookingbyrået kun selger konserter, eller om de også gjør andre administrative oppgaver som å bestille reiser eller gjennomfører markedsføringskampanjer i sosiale medier.

Honorar etter oppsigelse av bookingavtalen

Det er vanlig at bookingselskapet får inntekter av avtaler som bookingselskapet har forhandlet eller inngått under avtaleperioden, selv om selve spillejobben finner sted etter avtalens opphør.

Det kan også hende at bookingselskapet vil ha honorar for jobber de ikke har forhandlet frem i en viss periode etter oppsigelse, for eksempel 12 måneder. Det bør i tilfelle spesifiserer i kontrakten hvor lang denne perioden skal være.

Force majeure

Dersom bandet ikke kan delta på en spillejobb grunnet hendelser utenfor menneskers kontroll, slik som naturkatastrofer, streik eller liknende vil ikke det anses som brudd på kontrakten. Da får ingen av partene erstatningsansvar for at de ikke gjennomførte sin del av avtalen. Dette bør være klart definert i avtalen.

Mislighold

Hva vil anses som et avtalebrudd og hvilke konsekvenser vil dette ha?

Det kan være lurt å definere de viktigste punktene for eventuelle avtalebrudd. Hvilke konsekvenser vil det ha dersom bookingselskapet ikke utbetaler honorar som avtalt? Eller hvilke økonomiske konsekvenser har det dersom en artist bryter eneretten?

Verneting

I tilfelle partene havner i en konflikt, er det viktig å ha avtalt verneting. Verneting er det stedet hvor en potensiell tvist skal løses. Det er vanlig å avtale den lokale tingretten til artisten eller selskapet.

Selv om man har avtalt verneting er det likevel viktig å påpeke at alle konflikter og tvister bør forsøkes løst før de når domstolene. Rettslige tvister ender som hovedregel i langvarige og dyre rettsprosesser for begge parter.

Oppsummering
Bruk god tid på kontrakten før du skriver under. Be om et utkast til gjennomgang i god tid før signering, og ikke vær redd for å stille kritiske spørsmål eller be om endringer i det første tilbudet fra selskapet.

Det kan være en fordel å holde denne dialogen skriftlig heller enn å bli enige om ting over telefon.

Noen ganger kan det også være lurt å få juridisk bistand fra en advokat som kjenner kulturbransjen. Ha gjerne dette i bakhodet før dere signerer en kontrakt.

Guide om opphavsrett til et musikkstykke flere har skapt sammen Guide om fordeling av roller og arbeidsoppgaver i et band Guide om ulike typer konserthonorar