Nyheter  Tirsdag 12. september 2023

Hvem har opphavsrett til
et musikkstykke flere har skapt sammen?

GUIDE: Hva er opphavsrett, og hvordan fordeles denne når man har vært flere sammen om å skape et musikkverk? Hva er det lurt å tenke på i fordeling av rettigheter, og hvordan beregner man royalties når man deler opphavsrett med andre?

Bandorg illu 9

Jejune

Denne guiden er laget av Øivind Hatleskog og Jo Tandrevold. Innholdet er basert på “Kontrakt og avtaleforståelse for band og artister” – ett av jusskapitlene i boka “Fuzz og finans – En innføring i økonomi og juss for band”. Guiden ble først publisert på Musikkontoret, 07. august, 2023.

Kort om åndsverk og opphavsrett
Et åndsverk er i åndsverkloven definert som “kunstneriske verk av enhver art, som er uttrykk for original og individuell skapende åndsinnsats” (Åndsverkloven, § 2). Opphavsretten tilhører den som skaper et åndsverk. Dette vil si at du som skriver original musikk og tekst er den eneste som kan gjøre denne musikken offentlig tilgjengelig. Du får også økonomiske rettigheter når musikken din blir brukt i offentlig sammenheng, som f.eks. konsert og avspilling på radio og strømmetjenester.

Rettigheter til musikkverk som flere har skapt sammen
Alle bandmedlemmer som har bidratt i å skape et musikkverk skal få opphavsrett til dette verket gjennom sin skapende innsats. Fordelingen av økonomiske rettigheter gjøres normalt i prosentandeler når man melder inn et musikkverk til TONO. De som har bidratt i skapelsesprosessen blir da registrert med hver sin andel. I et band, hvor musikkverk ofte har flere opphavspersoner, anbefales det å bli enige om en fordeling basert på hva de ulike faktisk har bidratt med. Det vanligste er å fordele økonomiske rettigheter etter den enkeltes innsats og faktiske bidrag til musikkverket, men dere står fritt til å velge andre fordelingsprinsipper. Vi anbefaler å lese TONO sin fordelingsplan for flere anbefalinger om fordelingspraksis.

Beregning av royalties på felles musikkverk
TONO anbefaler å fordele fremføringsrettighetene 50/50 mellom komponist og tekstforfatter. Er dere flere som har bidratt med å lage musikken, skal dere da bli enig om en fordeling av disse 50 prosentene. Det samme gjelder for tekst. Dette er kun en anbefalt prosentfordeling, og dere kan naturligvis avtale en annen fordeling. Det viktigste er at man er enig i fordelingen som blir gjeldende. Det kan være lurt å forestille seg at det kan gå veldig bra, og at bandet kan komme til å tjene store penger. Det er derfor viktig at fordelingen blir riktig for alle. Bestemmelser om fordeling bør gjøres skriftlig, slik at ingen i ettertid kan påstå at avtalen var annerledes. Det er vanlig at man forsøker å fordele etter innsats, slik at den som skriver mesteparten av musikken får størst andel. En annen modell er å dele alle inntekter likt, inkludert vederlag fra TONO. U2 og Red Hot Chili Peppers deler royalties på musikken likt, uavhengig av den enkeltes bidrag. På denne måten unngår de eventuelle diskusjoner om hvem som bidro med hva, konflikter om prosentfordeling, og interne maktkamper om å få mest mulig av sine egne låter på et album.

Man blir ikke alltid enig
Det kan være ulikt syn på hva som ses på som et bidrag til et åndsverk. I en dokumentar om a-ha, “Historien om tidenes popsuksess”, får man innblikk i en konflikt mellom Magne Furuholmen og Pål Waaktaar-Savoy om kreditering og opphavsrettigheter. Kjernen i konflikten er at Furuholmens musikalske bidrag på en del av a-ha’s tidlige låter ikke er blitt kreditert, blant annet det kjente hooket på “Take on Me”. Furuholmen har uttalt at dette er å undervurdere hans musikalske bidrag som er viktig for låtas karakter, mens Waaktaar – som først skrev tekst/melodi, mener at hooket ikke er en del av låtskrivingen og vil derfor ikke dele rettighetene til åndsverket. Uenighet om låtskriverrettigheter er også årsaken til brudd i det årelange samarbeidet mellom Julie Bergan og Alan Walker. Partenes ulike oppfatning om hva som er rettferdig fordeling av prosentandeler, har ført til søksmålsvarsel og kan ende opp i retten. Denne type konflikter understreker viktigheten av å snakke om disse problemstillingene i forkant. For de fleste band og artister vil slike uenigheter la seg løse ved hjelp av åpen dialog. Drøft fordelingen av rettigheter i fellesskap for å unngå at noen føler seg forbigått eller kommer dårligere ut enn andre.

Hva skjer hvis noen slutter i bandet?
Det er viktig å skille mellom utøvere og opphavere, og TONO anbefaler derfor at det kun er de som faktisk har medvirket til å skape et verk som skal registreres som rettighetshavere. Opphavsretten til et åndsverk opprettholdes selv om en person, som har bidratt til å skape verket, slutter i bandet. Dersom dere vurderer å fordele rettigheter og royalites likt, slik som i eksempelet med U2 og RHCP, kan det være lurt å gjøre noen vurderinger i forkant. Hva gjør dere hvis et medlem, som ikke har bidratt i låtskrivingen, slutter i bandet? Skal hen fortsatt motta vederlag når dere spiller live eller musikken strømmes? Det er mulig å fjerne rettighetshavere og endre prosentfordeling på registrerte verk i etterkant, men anbefalt praksis er å bli enige og lage gode avtaler på forhånd. Vi anbefaler at alle avtaler om rettigheter og fordeling gjøres skriftlig i en bandavtale.

Guide om bandavtale Guide om fordeling av roller og arbeidsoppgaver i et band