Nyheter  Tirsdag 12. september 2023

Ulike typer konserthonorar

GUIDE: Det finnes mange ulike begrep og beskrivelser for konserthonorar. Hva er hva, og hvilke fordeler og ulemper innebærer de ulike avtaleformene?

Bandorg illu 3

Han Gaiden

Denne guiden er skrevet av Øivind Hatleskog og Jo Tandrevold. Innholdet er basert på innspill fra arrangører i bransjen, og boka “Fuzz og finans – En innføring i økonomi og juss for band”. Denne guiden ble først publisert hos Musikkontoret, 05. juni, 2023.

Soft- og hard ticket
Disse begrepene brukes ofte for å skille mellom to hovedtyper av avtaleformer:

  • Soft ticket: Artisten eller bandet får utbetalt et flatt honorar. Typiske arrangement med soft ticket er festivaler, firmaevents og åpne/offentlige konserter uten billettsalg. På disse konsertene blir det ikke mulig å knytte opp billettinntekter til en enkelt artist/band
  • Hard ticket: Dette er en typisk klubbkonsert med betalende publikum hvor inntektene til artist/band er helt eller delvis basert på billettomsetning.

Flatt honorar
Ved flatt honorar vil hele beløpet være avtalt på forhånd. Dere får samme honorar enten det er to eller 200 publikummere i salen. Fordelen er at dere vet hva dere får betalt, uavhengig hvordan arrangementet går økonomisk. Hvis konserten selger skikkelig bra kan arrangøren imidlertid stikke av med nesten hele fortjenesten. Det er derfor vanlig at nivået på et flatt honorar er høyere enn garantien i andre avtaleformer, for å sikre seg mot tap.Flatt honorar er vanlig på festivaler der man ikke kan beregne salg av billetter på det enkelte band/artist.

Spille for døra (prosent av billettsalg)
Uttrykket “spille for døra” stammer fra tiden hvor konsertbilletter ble betalt kontant i døra. I denne honorarformen får band en prosentandel av billettsalget. En døra-deal er en vanlig avtaletype å tilby på mindre klubbscener, og brukes ofte når bookingansvarlig er usikker på om et band vil trekke et stort publikum. Vær oppmerksom på at det er vanlig å kombinere døra-deal med en break-even. Break-even er det punktet hvor inntektene er like store som utgiftene. Det vil si at billettinntektene går først til bandet etter at arrangøren har fått dekket sine utgifter. Hvilke kostnader som skal inkluderes i break-even må avtales på forhånd. Overskuddet fordeles etter en prosentsats, f.eks 70 % til bandet og 30 % til arrangør. Bandet får vanligvis en høyere prosentsats enn arrangøren, ettersom arrangøren får dekket en stor del av kostnadene i break-even. Dette gir mange band en ekstra motivasjon for å markedsføre konserten eller arrangementet litt ekstra. Etter arrangementet vil dere få et oppgjør fra arrangør som viser alle kostnader og inntekter. Sjekk at kostnadene stemmer med det som er forhåndsavtalt. Vær klar over at kostnader slik som mat og drikke til bandet ofte inngår i break-even og påvirker honoraret.

Garanti + prosent etter break-even
Denne avtaletypen kombinerer flatt honorar og deling av overskudd. Som band er dere garantert et honorar uansett hvordan arrangementet går økonomisk. En garanti er vanligvis litt lavere enn ved 100 % flatt honorar. Dette fordi den gir dere nemlig mulighet til å få en andel av overskuddet hvis konserten selger mange billetter. I slike avtaler er garantihonoraret en del av kostnadene i break-even, i tillegg til de andre kostnadene dere har blitt enige om. Også her tar man et oppgjør i etterkant av konserten for å regne ut endelig honorar.

Denne avtaleformen er veldig vanlig på klubbscener.

Versus-avtale
I denne avtalen får artisten en garanti på x antall kroner eller en prosentandel av billettomsetning. I oppgjøret etter konsert sammenliknes garanti opp mot avtalt prosentandel av billettinntektene, og band/artist får det som gir høyest sum.

Leieavtale
Bandet deres kan også leie spillestedet og arrangere konserten selv. Leieprisene er ofte høyere når de leier ut enn det break-even er på konserter hvor overskuddet deles. Ved leieavtale tar bandet all økonomisk risiko, men om det går bra sitter dere igjen med hele overskuddet selv.

Husk at dere må betale TONO-avgiften for konserten hvis dere selv er arrangør.

Ta høyde for promotering
Valg av avtaleform kan påvirke promoteringen av konserten. Dette må tas med i betraktningen når man veier opp fordeler og ulemper. Både artist og arrangør har et ansvar for å promotere, men ved en døra-deal har spillestedet som regel færre insentiver for å promotere konserten. Hvis spillestedet også tar økonomisk risiko, ved å stille en garanti for honoraret, kan du imidlertid forvente mer promotering fra arrangørens side – eventuelt også bedre billettsalg.

Hva bør honoraret være?
Det første dere bør gjøre er å lage en oversikt over utgiftene dere har, og sette opp både kostnader og inntekter i et budsjett: Har dere utgifter til lydtekniker? Skal dere betale musikerhonorar? Hva koster reise- og opphold? Har dere kostnader til provisjon til manager eller bookingbyrå? Hva forventer dere å tjene på konserten? Hva blir sluttsummen? Med et slikt budsjett får dere god oversikt over hvilken økonomisk risiko dere tar. Hvis budsjettet viser minus må dere enten kutte kostnader eller få opp honoraret.

Guide om fordeling av roller og ansvarsfordeling i band Guide om opphavsrett til musikkverk man har laget sammen med andre