Nyheter  Fredag 28. juni 2024

Kan vi først diskutere endring av tippenøkkelen?

VVV 23 dag1 Bandorg 88

Soundfocker på Vill Vill Vest

Regjeringen har satt i gang et arbeid for å forskriftsfeste spillemidlene som går til kulturformål. Målet med en forskrift er å "sikre at tildelingene følger prinsippet om at midlene primært skal være reservert for det sivile samfunn, frivilligheten og andre ikke-kommersielle formål".

Bandorg er positiv til tiltak som bidrar til at det offentlige prioriterer musikklivet, og som innretter offentlige virkemidler bedre. Vi etterlyser imidlertid etter en endring av tippenøkkelen, noe vi mener må være plass før kriterier og fordelingsprinspipper forskriftsfestes.


SPILLEMIDLER TIL KULTURFORMÅL GIR ØKT DELTAKELSE OG DEMOKRATI

Bandorg har siden 2007 hatt gleden av å gi unge band og artister et viktig løft i karrieren med spillemidler via Frifond. Frifond er blitt en livsviktig tilskuddsordning til ung musikkultur, som gir stor aktivitet og sikrer deltakelse over hele landet.

Det unge musikklivet bærer preg av mangfold, et stort engasjement og nyskaping, men er dessverre kraftig underfinansiert. Bandorg alene behandler flere hundre søknader i året, og tildeler i gjennomsnitt seks millioner kroner hvert år. Det reelle behovet for støtte, har de siste fem årene vært 15 millioner kroner per år.

Frifond gir mulighet for deltakelse og aktivitet der unge folk bor, og er etter vårt skjønn den mest treffsikre tilskuddsordningen for musikk og kultur i Norge. Frifond er dessverre svært begrenset av små rammer og har lav politisk prioritet. Idretten mottar både øremerkede midler over statsbudsjettet, og får i tillegg ⅔ av spilloverskuddet til all frivillig aktivitet i Norge.

Bandorg etterlyser en politikk som prioriterer kulturformål med mer penger, og som trygger kultur som fritidsaktivitet i tiårene fremover. Vi mener det er på tide å endre tippenøkkelen, og rette opp skjevheten i prioritering av fritidsaktiviteter. Forrige gang tippenøkkelen ble endret var i 2012. Da var andelen av spilleoverskuddet til kulturformål 36,5 prosent, og Frifond ble også tilført penger fra statsbudsjettet.

Kjære kulturminister! Kan vi diskutere endring av tippenøkkelen før vi forskriftsfester andelen av spillemidlene til kulturformål?

Kulturdepartementet har siden 2012 ført en statlig idrettspolitikk hvor bygging og rehabilitering av idrettsanlegg har vært øverste prioritet. Fordelingen av spillemidler til idrettsformål for 2024 har gitt idretten "meir pengar enn nokon gong"! Dette har gitt oss fotballbaner og idrettsbygg i hele landet. Etter vår mening er de politiske idrettsmålene fra 2012 innfridd. Forskriftsfesting av spillemidler til kulturformål vil hjelpe å skape forutsigbarhet og bidra til økt likebehandling i finansiering av fritidsaktiviteter. En forutsetning for dette vil være å gi mottakerne medvirkning og medbestemmelse i styringen av spillemidlene.

Forskriften er også en god anledning til å oppklare og tydeliggjøre statens finansieringsansvar for kultur både innenfor og utenfor statsbudsjettet. Spillemidler skal ikke brukes til å dekke eller saldere statens forpliktelser som hører hjemme i statsbudsjettet.

For at vi som organisasjoner i musikklivet skal kunne hjelpe regjeringen å innfri løftet om like muligheter til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter, må bevilgningene følge etter. Tilbakeføring av kulturens andel av spilloverskuddet til 36,5 prosent vil være en god start!

Denne artikkelen er skrevet av Bandorg, og er basert på innspill sendt til regjeringen i forbindelse med innledende arbeid med å forskriftsfeste spillemidler til kulturformål.