Nyheter  Onsdag 19. juni 2019

Innspill til barne- og ungdomskulturmelding

BandOrgs innspill til barne- og ungdomskulturmelding

1. De frivillige organisasjonenes samfunnsbidrag må anerkjennes og prioriteres, både i form av økte bevilgninger og økt politisk innflytelse

Den frivillige kulturaktiviteten i Norge er fantastisk stor, enten man måler i antall medlemmer og grupper, formidlingsuttrykk, arrangement og deltakere, kurs eller arenaer. Kulturfrivilligheten tilbyr de mest tilgjengelige opplærings- og formidlingsarenaene for ung kultur, og bidrar sterkt til at barn og unge i hele landet har et tilbud for å oppleve og utøve kunst og kultur. Utfordringen vår er at det er få politikere som vet hvor omfattende kulturfrivilligheten er eller anerkjenner dette. Kulturfrivillighetens samfunnsbidrag blir heller ikke vektet like mye som institusjonenes og det offentliges eget arbeid i utforming av sentrale planer og meldinger for kultur.

De frivillige musikk- og kulturorganisasjonene representerer kulturaktiviteten som finner sted hver eneste dag i hele landet, i alle aldergrupper og i alle lokalsamfunn. Vårt kultur- og opplæringstilbud løser samfunnsoppdrag på linje med det offentlige: Gjennom kunnskaps- og kompetansebygging i de frivillige kulturorganisasjonene skapes det gode lokalsamfunn. Vi åpner dører for ny kunnskap og kompetanse, og bidrar til kvalifisering for arbeidsliv og videre skolegang. Vi skaper arbeidsplasser og bidrar til sysselsetting. Kulturfrivilligheten binder mennesker med ulike bakgrunn sammen, knytter fortid til fremtid, og gir folk plass i fellesskapet. Den styrker demokratiet i Norge. BandOrg og de andre frivillige musikk- og kulturorganisasjonene gjennomfører 750 000 kurstimer hvert år, og er en sentral bærebjelke i den norske grunnopplæringen.

2. Vi ønsker oss en rettferdig og relevant kulturpolitikk hvor de frivillige musikkorganisasjonene får en mer synlig og aktiv rolle

Vi (de frivillige musikkorganisasjonene) ønsker at våre behov og våre medlemmers kulturaktivitet blir prioritert på samme nivå som det offentlige prioriterer idrett og andre frivillige organisasjoner i Norge. I 2018 har en stor andel lokallag i musikklivet fortsatt ikke de samme utviklingsmulighetene og rammevilkår som finnes i andre frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, ganske enkelt fordi vi er for få medlemmer pr gruppe og vi har ikke alle samme alder. Aktiviteten vår er stor og omfattende, både sentralt og lokalt. Vi passer inn, men bare nesten.

Gjeldende definisjoner på «tellende lokallag» og «tellende medlem», som i norske tilskuddsordninger belønner frivillige organisasjoner med store lokallag, har vært de samme siden 1970-tallet. Kulturorganisasjonene, frivilligheten, aktivitetsmønstre i befolkningen, ungdomskulturen og musikklivet har derimot endret seg mye. Musikklivet er sårbart og mer utsatt ved politiske omprioriteringer - og endringer i finansiering - enn andre sektorer i frivilligheten og kulturlivet. Vi måles dessverre ikke på aktivitetens kvalitet, innhold eller samfunnsnytte. Tilskudd, rammevilkår og utviklingsmuligheter gis på bakgrunn av hvor mange vi er og om vi oppfyller statens standardmål.

3. Vi trenger tilgjengelige lokaler med god plass og rett akustikk

Det starter i øvingslokalet. Her dannes grunnlaget for gode konsertopplevelser, store hitlåter og livsvarig musikkjærlighet. Over 500 000 personer øver musikk hver uke i 10 000 lokaler over hele Norge. Mindre enn tusen av disse lokalene kan betraktes som gode eller egnet til musikkformål. Musikkorps, kor, orkester og band øver timesvis hver uke i lokaler som hemmer god kvalitet og trivsel. BandOrg mener at lokaler som skal brukes til musikkformål må oppfylle krav til akustikk i henhold til NS 8178 «Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse».

BandOrg stiller seg bak innspillet fra Ung i Kor, Ung Kirkesang, Korpsnett Norge, Norges Musikkorps Forbund, De Unges Orkesterforbund, Norsk Musikkråd og Norsk Kulturskoleråd som sier «Barne- og ungdomskultur trenger ikke bare et rom å være i, det må stilles noen krav til dette rommet. Prisen for å få adgang til lokalene må ikke være så høy at de i praksis blir utilgjengelige for lokale musikk- og kulturaktiviteter. Det skal være lett å få adgang til lokalene, spesielt for unge brukere. Lokalene må kunne brukes i helgene og i feriene, og det må være mulig å ha overnattinger knyttet til seminarer, kurs o.l. Lokalene må være egnet til det det skal brukes til».

Les mer