Strategi- og handlingsplan 2023–2025

Bylarm_2022_BandOrg

Michelle Ullestad på by:Larm 2022

Vi jobber for morgendagens headlinere!


Innledning
Bandorg er en landsomfattende interesse– og kompetanseorganisasjon for folk som spiller i band. Vi representerer nærmere 5 000 musikere fordelt på ca. 1 000 band fra hele landet, og har jobbet for å bedre rammevilkårene til norske band siden 2006. Våre arbeidsområder er interessepolitikk, kunnskaps- og kompetanseutvikling og tilskuddsforvaltning. Bandorgs strategi- og handlingsplan oppdateres annethvert år i forbindelse med landsmøtet. Planen ligger til grunn for styrets og administrasjonens arbeid i landsmøteperioden.

Verdigrunnlag
Våre verdier er ærlig, engasjert, fleksibel og relevant. Bandorg skal bidra til at aktivitet i band - og i norsk musikkliv - styrker unge menneskers kompetanse, engasjement, medbestemmelse og deltakelse i samfunnet. Bandorgs medlemmer representerer en betydelig kulturaktivitet som finner sted hver eneste dag i hele landet, i alle aldersgrupper og i alle lokalsamfunn. Gjennom deltakelse i band og musikkliv åpnes det dører for ny kunnskap og kompetanse. Musikklivet løser samfunnsoppdrag på linje med det offentlige. Opplæring i band bidrar til kvalifisering for arbeidsliv og videre skolegang. Aktiviteten vår skaper arbeidsplasser og bidrar til sysselsetting. Den styrker demokratiet i Norge.

Visjon, formål og strategi
«Vi jobber for morgendagens headlinere». Bandorg jobber for rettferdig forvaltning og fordeling av offentlige midler til musikkfrivilligheten, og har som hovedoppgave å gi norske band gode utviklingsmuligheter og rammevilkår. Med engasjement for norske bands interesser støtter vi med kunnskap og penger for å gjøre det enklere og bedre å ha musikk som aktivitet i Norge. Bandorg jobber for band i alle aldre. Vi retter imidlertid ekstra oppmerksomhet til band med unge medlemmer i alderen 15-25 år. Vi erkjenner at denne aldersgruppen har mye å bidra med i norsk musikkliv, og er samtidig også gruppen med størst behov for kunnskap og økonomisk støtte til å få gjennomført sine aktiviteter.

1. Medlemsservice

 • Bandorg skal gi norske band informasjon om aktuelle tilskuddsordninger, kurs og aktiviteter, i tillegg være en portal hvor medlemsband kan profilere seg.
 • www.bandorg.no skal være en god informasjonskanal for våre medlemmer og de som ønsker informasjon om Bandorg.
 • Bandorg skal bruke sosiale medier aktivt som informasjons- og kommunikasjonsarena.
 • Bandorg skal fortsette å drive rådgivning for band, kommuner, fylker m.m.
 • Bandorg skal tilby relevante medlemsfordeler og kurs til sine medlemmer.
 • Bandorg skal være tilknyttet (juridisk og økonomisk) kompetanse som kommer våre medlemmer til gode.

2. Tilskudd og støtteordninger

 • Bandorg skal jobbe for å øke offentlige tilskudd til norske band.
 • Bandorg skal jobbe for å skape bedre utviklingsmuligheter og rammevilkår for band.
 • Bandorg skal administrere tilskuddsordningen Frifond til egne medlemmer.

3. Forsikringer

 • Bandorg skal fortsette det gode samarbeidet med If Skadeforsikring og gi tilbud om instrument- og ulykkesforsikring til egne medlemmer.

4. Øvingslokaler og utstyr

 • Bandorg skal bidra til bedre øvingsforhold gjennom informasjonsarbeid om god akustikk for utøvere av forsterket musikk.
 • Bandorg skal bidra i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds nasjonale prosjekt «Musikklokaler».
 • Bandorg skal jobbe for at nye øvingslokaler bygges etter NS8178 «Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse».
 • Bandorg skal jobbe for å øke tilskudd til musikkutstyr og at midlene blir rettferdig fordelt.

5. Musikkpolitisk arbeid

 • Bandorg skal bidra med innspill til endringer, eller innføring, av nye retningslinjer og lover som påvirker våre medlemmer.
 • Bandorg skal jobbe for å øke organisasjonens synlighet i media, og oppnå økt politisk påvirkningskraft.
 • Bandorg skal jobbe for økt politisk anerkjennelse av norske band og musikkfrivilligheten sitt samfunnsbidrag i Norge.
 • Bandorg skal delta aktivt i den offentlige debatten om norsk musikkliv for å løfte frem norsk bands betydning og rolle i samfunnet.
 • Levere innspill alene eller sammen med andre organisasjoner til alle relevante høringer nasjonalt.
 • Bandorg skal samarbeide med relevante musikkorganisasjoner og støtteordninger.

6. Organisasjonsutvikling

 • Bandorg skal være en organisasjon i utvikling som kontinuerlig evaluerer egen drift, slik at organisasjonen er oppdatert og tilpasset medlemmenes behov.
 • Bandorg skal jobbe for å øke organisasjonens synlighet i norsk musikkliv og blant band i Norge.
 • Bandorg skal jobbe aktivt for å øke medlemsmassen til 1 500 medlemsband.

7. Kunnskap og kompetanse

 • Bandorg skal hele tiden utvikle kunnskap og tilby kurs som er relevante og aktuelle for band og musikere i Norge.
 • Bandorg skal gjøre viktig kunnskap og kompetanse mer tilgjengelig og allmenn. Vi ønsker særlig å gi unge mennesker tilgang på kunnskapsressurser uavhengig bosted, inntekt og ferdighetsnivå.
 • Bandorg skal fortsette kurssamarbeid med andre relevante organisasjoner for å styrke musikkfaglig kompetanseutvikling og kunnskapsformidling rettet mot band og artister i Norge.
 • Bandorg skal tilby relevante opplæringstiltak for band som ønsker å jobbe i musikkindustrien eller som vil drive eget band som næringsvirksomhet.

Våre vedtekter Tillitsvalgte og ansatte Årsmeldinger Etiske retningslinjer Resolusjoner