Etiske retningslinjer for Bandorg

De etiske retningslinjene bygger på vårt verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde disse. Retningslinjene gjelder for alle tillitsvalgte og ansatte, og skal ellers prege alle ledd i organisasjonen.

1. Styrende prinsipper
Vi skal til enhver tid opptre uavhengig og transparent, og våre handlinger skal være i tråd med lover og regler, tildelingsbrev og egne vedtak. Alle som representerer Bandorg er ansvarlige for å opprettholde tilliten og omdømmet til organisasjonen. Vi forutsetter at samarbeidspartnere, oppdragstakere og medlemmer opptrer etisk forsvarlig. Bandorg skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. Vi skal ha et trygt og inkluderende arbeidsmiljø, og skal tilstrebe god kjønnsbalanse og mangfold i alle verv og ansvarsposisjoner. I Bandorg skal vi vise respekt for alle mennesker, uavhengig av alder, kjønn og kjønnsidentitet, religion, seksuell legning, funksjonsevne, sosial status, etnisk tilhørighet og politisk ståsted. Diskriminering, trakassering og mobbing aksepteres ikke.

2. Habilitet, rolleforståelse og interessekonflikter
Vi har makt og påvirkningskraft i relasjon til andre, både i og utenfor organisasjonen. Vi skal ikke misbruke tillit i kraft av verv eller stilling. Enhver som deltar i behandlingen av en sak i styret, sekretariatet eller andre ansvarsposisjoner skal selv vurdere sin habilitet i saken. Dersom man enten selv har egeninteresse, eller har et nært slektskap eller forhold til noen av partene med egeninteresse i utfallet av saken, er man inhabil og skal ikke delta i behandling av saken.

Bandorg fordeler betydelige midler på vegne av staten. For å sikre uavhengighet og faglig tyngde i forvaltningen benyttes det fordelingsutvalg og klageutvalg. Utvalgsmedlemmer skal melde seg inhabile ved behandling av saker som kan knyttes til egne eller nærstående personers interesser. Bandorgs arbeid utføres etter prinsipp om likebehandling av alle medlemmer.

3. Økonomisk ansvarlighet
Alt arbeid skal utføres uten uærlighet, uredelige hensikter eller korrupsjon. Alle er forpliktet til å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for økonomi knyttet til sitt arbeidsområde og verv. Det skal utvises ansvarlighet i drift av organisasjonen og ved forvaltning av midler og offentlige tilskudd. Ved tvil skal råd søkes hos nærmeste overordnede.

4. Forvaltning av midler
Våre forvaltningsoppgaver skal utføres i henhold til tildelingsbrev, statens økonomireglement og tilskuddsordningenes retningslinjer. Tildeling av midler skal skje i tråd med ordningens formål og målgruppe. Tilskuddsforvaltning er basert på tillit til søkers oppgitte opplysninger. Ved brudd på denne tilliten kan Bandorg ta i bruk sanksjoner.

5. Åpen kommunikasjon
Organisasjonskulturen skal preges av åpenhet og redelighet. Dette utgjør grunnlaget for tillit mellom medlemmer, kollegaer og våre samarbeidspartnere. Vi skal kommunisere åpent om vår virksomhet og våre forvaltningsoppgaver. Kommunikasjonen skal være sannferdig og dekkende. Organisasjonen skal utvise transparens i vedtak og prosesser. Protokoller, referat og vedtak skal som hovedregel alltid gjøres tilgjengelig for tillitsvalgte og ansatte. Hvis et organ behandler saker som inneholder sensitiv informasjon, skal organet vurdere taushetsplikt for å sikre sakens fortrolighet.

6. Private ytringer i det offentlige rom (sosiale medier)
Det forventes at tillitsvalgte og ansatte opptrer respektfullt i all kommunikasjon på internett. Grensen mellom jobb/verv og fritid kan være uklar. Du skal derfor være bevisst på hvilket innhold du kan tillate seg å legge ut med tanke på hvorvidt dette kan ha en interessekonflikt med eget verv eller virke. I tvilstilfeller skal du rådføre deg med nærmeste leder.

7. Indre og ytre miljø
Vi skal være bevisste på hvilke konsekvenser vår atferd og beslutninger kan få for miljøet. Miljøvurderinger og klimaavtrykk skal inkluderes i alle beslutninger, herunder valg av kollektivtransport.

8. Varsling
Eventuelle kritikkverdige forhold i organisasjonen meldes snarest slik at forbedringer kan gjennomføres. Varsling gjøres til daglig leder eller styreleder.

Strategi- og handlingsplan Vedtekter Årsmeldinger Tillitsvalgte og ansatte