Vedtekter

Vedtatt på ordinært landsmøte 25. april 2023.

§ 1 ORGANISASJON

Bandorg er en demokratisk, landsomfattende interesse– og organisasjon for band i Norge. Organisasjonen ble stiftet 15. september 2006. Bandorgs øverste myndighet er landsmøtet. Mellom hvert landsmøte, som avholdes annethvert år, drives organisasjonen av et styre og en administrasjon.

§ 2 FORMÅL

Med engasjement for frivillige band sine interesser støtter vi med kunnskap og tilskudd for å gjøre det enklere og bedre å ha musikk som aktivitet i Norge. Bandorg jobber for rettferdig forvaltning og fordelingen av offentlige midler til musikkfrivilligheten. Vi jobber for morgendagens headlinere etter følgende mål:

 • Bandorg skal jobbe for bedre rammebetingelser og utviklingsmuligheter for band i Norge.
 • Bandorg skal stimulere til økt musikkaktivitet.
 • Bandorg skal jobbe for å synliggjøre norske bands samfunnsnytte og samfunnsbidrag.
 • Bandorg skal bidra til å heve lokal, regional og nasjonal kulturkompetanse gjennom informasjonsarbeid og relevante opplæringstiltak.
 • Bandorg skal bidra til at aktivitet i band og norsk musikkliv styrker menneskers engasjement, medbestemmelse og deltakelse i samfunnet.

§ 3 MEDLEMSKAP

 • Kun band kan være medlem i Bandorg. Et band er en gruppe bestående av minst tre faste medlemmer over tid, som har øving, konserter og/eller musikkproduksjon som felles aktivitet.
 • Medlemsbandenes virksomhet må være i samsvar med Bandorgs formål.
 • Medlemskap opprettes etter fullført registrering i Bandorgs elektroniske medlemsregister. Medlemskapet er først gyldig når medlemskontingent er betalt.
 • Band skal hvert år sende inn og bekrefte obligatorisk årsrapport til Bandorg gjennom organisasjonens elektroniske medlemsregister.
 • Medlemskapet er aktivt frem til det foreligger skriftlig utmelding gjennom medlemsregisteret. Medlemskapet blir automatisk fornyet 1. januar hvert år, dersom det ikke foreligger skriftlig utmelding innen 31. desember året før.

§ 4 LANDSMØTE

§ 4.1 Status

Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet.

§ 4.2 Landsmøteperiode

Det skal holdes ordinært landsmøte annethvert år. Det kalles inn til ekstraordinært landsmøte dersom minst 3 styremedlemmer i Bandorg eller 2/3 av medlemmene krever det. Tid og sted for ordinært landsmøte bestemmes av styret. Ordinært landsmøte skal avholdes senest innen utgangen av juni.

§ 4.3 Innkalling og saker til landsmøtet

Innkallingen sendes senest 1 måned før ordinært landsmøte, og 2 uker før ekstraordinært landsmøte. Saker som medlemsband ønsker fremmet på landsmøtet, skal leveres skriftlig til Bandorgs styre senest 2 uker før landsmøtet. Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for landsmøtet. Dette gjelder også forslag til endringer i vedtekter. Saksdokumenter sendes ut sammen med styrets årsmelding og revidert regnskap til medlemmene senest 1 uke før landsmøtet.

§ 4.4 Møte- og stemmerett

På landsmøtet deltar: Representanter for medlemsband, Styret i Bandorg, Valgkomiteens leder, Gjester og observatører invitert av styret og administrasjonen i Bandorg. Stemming skjer etter følgende prinsipp: Hvert band har en stemme, Representanter for sittende styre i Bandorg har stemmerett i alle landsmøtesaker med unntak av saker som angår årsmelding og regnskap. Landsmøtet kan innvilge gjester og observatører tale- og forslagsrett.

På landsmøtet deltar:

 • Representanter fra medlemsband
 • Styret i Bandorg
 • Valgkomiteens leder
 • Gjester og observatører invitert av styret i Bandorg.

Representasjon:

 • Hvert medlemsband har en stemme
 • Representanter for sittende styre i Bandorg har stemmerett i alle landsmøtesaker med unntak av saker som angår årsmelding og regnskap
 • Landsmøtet kan innvilge gjester og observatører tale- og forslagsrett

Votering:

Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, fattes beslutninger med simpelt flertall. Avstemminger foregår ved visning av stemmetegn. Blanke stemmer teller ikke. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. For å kunne avgi fullmakt, eller opptre som fullmektig på landsmøtet, må krav til medlemskap i § 3 være oppfylt. For at fullmakter skal være gyldige må de være sendt til Bandorg minst 1 uke før landsmøtet. Det skal benyttes fullmaktskort utstedt av Bandorg. Fullmakter kan ikke trekkes tilbake på annen måte enn ved personlig fremmøte på landsmøtet. Hver fullmektig kan stille med inntil fem fullmakter.

§ 4.5 Dagsorden for landsmøtet

 • Godkjenning av representantenes fullmakter
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteledelse og 2 protokollunderskrivere
 • Godkjenne årsmelding og revidert årsregnskap
 • Behandle styrets forslag til strategi– og handlingsplan og innkomne saker
 • Behandle budsjett
 • Valg:
  * Leder – velges særskilt
  * 4 styremedlemmer
  * 2 varamedlemmer
  * Valgkomite bestående av 2 personer

§ 4.6 Valg

Forslag til kandidater til styreverv sendes til valgkomiteens leder senest 2 uker før landsmøtet. Ved valg av personer foretas skriftlig avstemming hvis minst 1 av de stemmeberettigede i landsmøtet krever det. Dersom det er 2 eller flere kandidater til en plass, skal valget være skriftlig. Det kreves absolutt flertall for å bli valgt, det vil si mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede for et forslag. Dersom ingen blir valgt, deltar de 2 kandidatene med flest stemmer i ny valgomgang. Valget skal være skriftlig, og det kreves simpelt flertall for å bli valgt.

§ 5 STYRET

§ 5.1 Sammensetning

Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer valgt av landsmøtet. Alle over 15 år kan velges til styreverv. Styret konstituerer seg selv og nestleder, med unntak av leder som velges særskilt av landsmøtet. Styret bør ha en jevn kjønnsfordeling og bør bestå av minst 2 medlemmer under 26 år. Alle tillitsvalgte velges for to år.

§ 5.2 Mandat og arbeidsoppgaver

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder, eller nestleder i leders fravær, dobbeltstemme. Styret skal:

 • Lede Bandorg i perioden mellom landsmøtene i samsvar med vedtekter og formål
 • Iverksette landsmøtets vedtak
 • Utarbeide årsmelding og regnskap
 • Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett
 • Tilsette daglig leder og administrativt personale og utvikle instrukser for stillingene
 • Godkjenne årsregnskap og årsmelding for år mellom landsmøter
 • Nedsette eventuelle utvalg og komiteer ved behov

§ 6 VALGKOMITÉ

Landsmøtet foretar valg av valgkomité etter innstilling fra styret. Valgkomiteen bør bestå av minst ett medlem fra styret og én person utenfor organisasjonen. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

§ 7 ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtekter kan kun gjøres på et ordinært landsmøte. Et gyldig vedtak krever 2/3 stemmeflertall.

§ 8 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av Bandorg behandles på ordinært landsmøte. Begrunnet forslag må være sendt styret i Bandorg og alle tilsluttede medlemmer minst 4 måneder før landsmøtet. Vedtak om oppløsning krever ¾ stemmeflertall. Landsmøtet bestemmer hvordan eventuelle disponible midler og eiendeler skal fordeles i tråd med målene i § 2.

Strategi- og handlingsplan Tillitsvalgte og ansatte Årsmeldinger Etiske retningslinjer Resolusjoner