Vedtekter

Sist revidert på ordinært årsmøte 27. mai 2015.

§ 1 ORGANISASJON

BandOrg er en demokratisk, landsomfattende interesseorganisasjon for band i Norge. BandOrg består og styres av følgende instanser:

 • Årsmøte
 • Styre
 • Administrasjon

§ 2 FORMÅL

 • BandOrg skal jobbe for å bedre rammebetingelsene for band i Norge.
 • BandOrg skal fungere som kompetanse- og servicesenter for band.
 • BandOrg skal bidra til å beholde og heve lokal, regional og nasjonal kulturkompetanse
 • BandOrg skal jobbe for flere og bedre øvingslokaler for rock og rytmisk musikk.

§ 3 MEDLEMSKAP

 • Kun band kan være medlem i BandOrg.
 • Medlemskap opprettes etter fullført registrering i BandOrgs elektroniske medlemsregister. Medlemskapet er først gyldig når årsrapport for inneværende år er sendt inn og bekreftet, samt at årlig medlemskontingent er betalt.
 • Band skal hvert år sende inn og bekrefte obligatorisk årsrapport til BandOrg gjennom organisasjonens elektroniske medlemsregister.
 • Medlemskapet er aktivt frem til det foreligger skriftlig utmelding gjennom medlemsregisteret.

§ 4 ÅRSMØTE

§ 4.1 Status
Årsmøtet er BandOrg's øverste myndighet.

§ 4.2 Årsmøteperiode
Det skal holdes ordinært årsmøte annethvert år. Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte dersom minst 3 styremedlemmer i BandOrg eller totredjedeler av medlemmene krever det. Tid og sted for ordinært årsmøtet bestemmes av styret. Ordinært årsmøte skal avholdes senest innen utgangen av juni.

§ 4.3 Innkalling og saker til årsmøtet
Innkallingen sendes senest 1 måned før ordinært årsmøte, og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. Saker som medlemsband ønsker fremmet på årsmøtet, skal leveres skriftlig til BandOrg's styre senest 2 uker før årsmøtet. Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for årsmøtet. Dette gjelder også forslag til endringer i vedtekter. Saksdokumenter sendes ut sammen med styrets årsmelding og revidert regnskap til medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

§ 4.4 Møte- og stemmerett
På årsmøtet deltar: Representanter for medlemsband, Styret i BandOrg, Valgkomiteens leder, Gjester og observatører invitert av styret og administrasjonen i BandOrg. Stemming skjer etter følgende prinsipp: Hvert band har en stemme, Representanter for sittende styre i BandOrg har stemmerett i alle årsmøtesaker med unntak av saker som angår årsmelding og regnskap, Årsmøtet kan innvilge gjester og observatører tale- og forslagsrett.

§ 4.5 Dagsorden for årsmøtet

 1. Godkjenning av representantenes fullmakter
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av møteledelse og 2 protokollunderskrivere
 4. Godkjenne årsmelding og revidert årsregnskap
 5. Behandle styrets forslag til handlingsplan og innkomne saker
 6. Behandle budsjett
 7. Valg: Leder (velges særskilt), 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, valgkomite bestående av 2 personer

§ 4.6 Valg
Forslag til kandidater til styreverv sendes til valgkomiteens leder senest 2 uker før årsmøtet.

§ 5 STYRET

§ 5.1 Sammensetning

 • Styret består av leder og 4 styremedlemmer valgt av årsmøtet. Alle over 12 år kan velges til styreverv.
 • Styret konstituerer seg selv med unntak av leder som velges særskilt av årsmøtet.
 • Styret bør ha en jevn kjønnsfordeling og bør bestå av minst 2 medlemmer under 26 år.

§ 5.2 Mandat og arbeidsoppgaver

Styret skal:

 • lede BandOrg i perioden mellom årsmøtene
 • iverksette årsmøtets vedtak
 • utarbeide årsmelding og regnskap
 • fremme forslag til handlingsprogram og budsjett

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer er tilstede.

§ 6 ENDRINGER I VEDTEKTENE

 • Endringer i vedtekter kan kun gjøres på et ordinært årsmøte.
 • Et gyldig vedtak krever 2/3 stemmeflertall.

§ 7 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av BandOrg behandles på ordinært Årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt styret i BandOrg og alle tilsluttede medlemmer minst 4 måneder før Årsmøtet. Vedtak om oppløsning krever trefjerdedels stemmeflertall. Årsmøtet bestemmer hvordan eventuelle disponible midler og eiendeler skal fordeles.

Vår handlingsplan Styret og ansatte Årsmeldinger