Nyheter  Tirsdag 26. mars 2019

BandOrgs årsmøte 2019

Årsmøte

Vi inviterer til årsmøte i Oslo torsdag 25. april 2019 kl. 18-19.

BandOrgs årsmøte er organisasjonens øverste organ. Årsmøtet er et politisk verksted hvor medlemmene kan påvirke hva BandOrg skal være og jobbe med i fremtiden. Vi har årsmøte annethvert år.

Sakene som skal behandles på årsmøtet:
Har ditt band en sak dere vil fremme? Send denne på e-post senest innen 11. april.

 • Årsmelding 2017-2019
 • Årsregnskap 2017
 • Årsregnskap 2018
 • Handlingsplan 2019-2021
 • Budsjett 2019-2020
 • Innkomne saker
 • Valg av styre.

Tid og sted:
Årsmøtet holdes på SKATTEN som ligger på Tøyen og er fra kl. 18-19. Lokalene er lokalisert på Tøyen Torg. Alle T-baner går via Tøyen T, med umiddelbar nærhet til SKATTEN. Man kan også ta buss nr. 20 til Tøyen og buss nr. 60 til Tøyen skole, med kort gangavstand.

Vi server kaffe, boller og brus! Påmelding via skjemaet nedenfor.

Saker til behandling på årsmøtet

Vedtektene om årsmøtet

§ 4 ÅRSMØTE

§ 4.1 Status
Årsmøtet er BandOrg's øverste myndighet.

§ 4.2 Årsmøteperiode
Det skal holdes ordinært årsmøte annethvert år. Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte dersom minst 3 styremedlemmer i BandOrg eller totredjedeler av medlemmene krever det. Tid og sted for ordinært årsmøtet bestemmes av styret. Ordinært årsmøte skal avholdes senest innen utgangen av juni.

§ 4.3 Innkalling og saker til årsmøtet
Innkallingen sendes senest 1 måned før ordinært årsmøte, og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. Saker som medlemsband ønsker fremmet på årsmøtet, skal leveres skriftlig til BandOrg's styre senest 2 uker før årsmøtet. Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for årsmøtet. Dette gjelder også forslag til endringer i vedtekter. Saksdokumenter sendes ut sammen med styrets årsmelding og revidert regnskap til medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

§ 4.4 Møte- og stemmerett
På årsmøtet deltar: Representanter for medlemsband, Styret i BandOrg, Valgkomiteens leder, Gjester og observatører invitert av styret og administrasjonen i BandOrg. Stemming skjer etter følgende prinsipp: Hvert band har en stemme, Representanter for sittende styre i BandOrg har stemmerett i alle årsmøtesaker med unntak av saker som angår årsmelding og regnskap, Årsmøtet kan innvilge gjester og observatører tale- og forslagsrett.

§ 4.5 Dagsorden for årsmøtet

 1. Godkjenning av representantenes fullmakter
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av møteledelse og 2 protokollunderskrivere
 4. Godkjenne årsmelding og revidert årsregnskap
 5. Behandle styrets forslag til handlingsplan og innkomne saker
 6. Behandle budsjett
 7. Valg: Leder (velges særskilt), 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer, valgkomite bestående av 2 personer

§ 4.6 Valg
Forslag til kandidater til styreverv sendes til valgkomiteens leder senest 2 uker før årsmøtet.