Nyheter  Fredag 17. april 2020

Smittevern for musikkøvelser

Veilederen er utarbeidet av Norsk musikkråd i samarbeid med BandOrg og representanter fra kor, korps og orkester. Veilederen er vurdert og godkjent av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet den 22. april og gyldig fra samme dato. Senest oppdatert 4. juni. I denne saken finner du også våre anbefalinger og tips til trygg bandøving i koronatider.

Veileder thumb png

Innledning

Denne veilederen er utformet som følge av forskrift av 27. mars 2020 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften), som har et forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer mv. hvor personer fysisk møtes (§ 13). Veilederen er oppdatert 30. april og 4. juni.Formålet med forskriften er å begrense spredning av koronaviruset i befolkningen, og dermed begrense antall mennesker som møtes fysisk. Denne veiledningen har til hensikt å etablere de nødvendige kjøreregler for at organisert musikkaktivitet kan gjennomføres i tråd med dette.Musikkøvelser er ikke et kulturarrangement i alminnelig forstand, men er en organisert kulturaktivitet hvor personer fysisk må møtes for å kunne spille og synge sammen. For at dette skal gjennomføres på en så trygg måte og i henhold til de smitteverntiltakene som foreligger, er denne veilederen vurdert og godkjent av Helsedirektoratet [1]. I Covid-19-forskriften § 4 forutsettes det at Helsedirektoratet gir anbefalinger om fysisk avstand som skal holdes mellom mennesker og begrensninger på antall personer som kan samles i en gruppe. Denne veilederen kan kun anvendes innenfor den til enhver tid gjeldende begrensningen på antall deltakere i en gruppe so Helsedirektoratet har satt.Selv om Covid-19-forskriften ikke skulle være til hinder for at musikere møtes utendørs for å øve fysisk sammen, all den tid de overholder retningslinjene som foreligger for befolkningen ellers, gjelder denne veiledningen for øvelser og opptredener både innendørs og utendørs, og omhandler alle former for samspill og musisering uavhengig av sjanger eller musikkuttrykk.Veilederen er utarbeidet av Norsk musikkråd i samarbeid med representanter fra band, kor, korps og orkestre.

Oppdatering 4. juni inneholder blant:

 • Anbefaling om tid mellom bytte av blåseinstrumenter som blir delt mellom flere personer
 • Anbefaling om å loggføre plassering av utøvere under øvelsen, med hensyn til eventuell senere smittesporing
 • Nytt punkt om barne- og ungdomsaktivitet til og med 19 år om unntak fra avstandsbestemmelse etter visse vilkår, samt sommeraktiviteter og samlinger med overnatting for barn og unge

Musikklivets samfunnsrolle

Musikk er en universell uttrykksform på tvers av språk, kjønn og alder, som spiller en stor rolle i de flestes liv. Når de største og avgjørende begivenhetene i livet passeres, er musikk en selvfølgelig del av markeringen, og viktig for å styrke samhørighet, glede og trøst. For utøverne er musikk et uttrykk og en aktivitet som skaper mestring og samhold og som motiverer til stadig å søke nye høyder. For publikum, en kilde til av- og påkobling og til felles opplevelser. Etter nedstengingen av kulturaktivitet som følge av koronautbruddet, ble det frivillige musikklivet avskåret fra effektive og gode fellesøvelser. Fellesøvinger kan imidlertid gjennomføres samtidig som smittevernet ivaretas, noe som er viktig både for utøvernes del og for å kunne gi publikum tilgang til levende musikk.Musikkøvelser er viktig for å ivareta det sosiale, gi samhold og inspirasjon. Det er fullt mulig å gjennomføre musikkøvelser selv om musikerne holder avstand og følger de øvrige smittevernfaglige rådene som foreligger. For å begrense smitte under en kontrollert gjennomføring av øvinger, finnes det en rekke tiltak som kan settes i verk for å redusere smitterisiko.

Smitteforbyggende tiltak

Formålet med rådene er å begrense og forsinke utbrudd av Covid-19 som kan oppstå under musikkøvelser. Alle tiltak må baseres på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets til enhver tid gjeldende restriksjoner og anbefalinger.De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

 • Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser
 • God hygiene
 • Ingen fysisk nærkontakt mellom personer
 • Ingen sambruk av instrumenter og utstyr
 • Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser

Deltakere på musikkøvelser må gjøre seg kjent med smittemåte og symptomer slik det er forklart på Folkehelseinstituttets nettsider. Det oppfordres til at alle utøvere tar i bruk appen Smittestopp for å motta et varsel på SMS dersom de har vært i nærkontakt med koronasmittede.

God hygiene

Det må etableres gode hygienetiltak i forbindelse med øvelsene, slik at rådene om håndhygiene kan la seg gjennomføre i umiddelbar nærhet til der det skal synges eller spilles.Lokalene må ha en plan for renhold fra byggeier, som viser hyppighet og øvrige rengjøringsrutiner.Folkehelseinstituttet har presisert hvilke anbefalinger som gjelder for rengjøring av ulike type elementer som gulv, bord og utstyr. [2]

 • Sikre tilgang på forsvarlig vasking av hender, herunder nok såpe og tørkepapir ved alle håndvasker og toaletter.
 • Ha alkoholbasert desinfeksjon tilgjengelig.
 • Rengjøring av pianotangenter, slagverksutstyr og andre flater som oppbevares i øvingsrommet og som skal benyttes under øvelsen.
 • Det må sikres forsvarlig håndtering av kondens fra blåseinstrumenter.

Ingen fysisk nærkontakt mellom personer

Det er som hovedregel ikke anledning til å organisere musikkaktivitet hvor fysisk nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under øvelser eller aktivitet (det er gjort visse unntak for barn og unge inntil 19 år, se eget punkt).

 • Lokalet må tømmes helt før ny gruppe kan oppsøke rommet.
 • Ingen felles rigging. Stoler og utstyr må settes fram i forkant av øvelsen.
 • Reduser muligheten for kontakt som kan oppstå ved trengsel, ved å planlegge pauseaktivitet og på vei inn og ut av øvelsen.
 • Del inn øvingslokalet i soner, slik at det er lett å holde avstand.
 • Ingen felles servering av mat og drikke.

Ingen sambruk av instrumenter og utstyr

Det kan ikke gjennomføres aktiviteter som innebærer risiko for smittespredning på grunn av felles bruk av utstyr og instrumenter.

 • Instrumenter og musikkutstyr må ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det.
 • Materiell og utstyr som noter, nettbrett, kabler, drillstav, buer, strenger, harpiks, blyanter eller plekter skal ikke deles med andre.
 • Mikrofoner og mikrofonstativer må ikke deles. Merk både mikrofoner og stativer med navn slik at dere bruker de samme på hver øving.
 • Hvis dere har utstyr som deles og brukes av flere (piano, sanganlegg, miksepult e.l.) må dere bli enige om en person som betjener dette.
 • Hvis det er fellesutstyr slik som piano, trommesett eller sanganlegg så må dette rengjøres (bruk vanlige vaskemidler og vann) både før og etter øving.
 • Rigging og flytting av utstyr som stoler, pauker og slagverksutstyr bør planlegges slik at smitterisikoen minimeres.
 • For blåseinstrumenter som skal skifte bruker, er Folkehelseinstituttets vurdering at det bør ha gått 3 dager etter et bytte av instrument før det kan tas i bruk av en annen person. Det er viktig å fjerne, vaske og tørke spytt så godt det lar seg gjøre.

Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

De generelle smittevernbestemmelsene gjelder i øvingslokalet enten dere spiller eller har pause. Husk god hygiene, og hold avstand mellom utøverne.

 • I forkant av bruk av et nytt lokale eller opptreden på nye steder skal det gjennomføres en praktisk gjennomgang for å sikre at smittevernet blir tilstrekkelig ivaretatt.
 • Bruk oversiktlige lokaler som er lett tilgjengelige, og der alle er på samme plan (ikke benytt trappeløsninger), og store nok til å følge avstandsbestemmelsene.
 • Bruk av skolebygg i skoletiden må følge aktuelle bestemmelser om smittevern i undervisning.
 • Følg med på myndighetenes krav til avstand, gruppestørrelser og maks antall deltakere. Endringer kan komme på kort varsel.
 • Følg veiledende anbefaling til romstørrelse for ulike gruppestørrelser [*]. For øvingsrom som er mindre enn 25 m2 er kravet at det skal være mulig å kunne holde minimum 1 meters avstand mellom hver person.

Særlig ansvar for tilrettelegger

De som tilrettelegger for musikkøvelser skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og Norsk musikkråd og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.Det kan ikke arrangeres for eksempel konserter, stevner eller mesterskap som samler flere enn antallsbegrensningene. Alle typer musikkaktivitet må gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets gjeldende anbefaling om samling av personer og samling i grupper overholdes. Ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og at den kan utøves i samsvar med anbefalingene. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.Fra 7. mai gjelder et maksimalt antall på 50 personer som kan øve sammen innendørs. For arrangementer (som konserter) gjelder 50 publikummere i tillegg til utøvere og arrangører. Fra 15. juni vil antall personer som kan delta på et publikumsarrangement økes til 200 personer. For konserter og andre arrangementer se Smittevernveileder for konserter og arrangementer under covid-19-utbruddet [3].

 • Alle som skal delta på øvelse må informeres om hvilke regler som gjelder for antall personer, avstand til hverandre, og hvordan man opptrer i øvingslokalet i forkant av oppmøte på øvelsen.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal en voksenperson være tilstede og sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalingene.
 • Ha dialog med medlemmer i risikogruppen og ta hensyn til behov for tilrettelegging.
 • Begrens andre møter som krever fysisk oppmøte og benytt videokonferanser når det er mulig.
 • Velg en smittevernansvarlig i hvert enkelt ensemble. Det må føres løpende oversikt over hvilke personer som har deltatt. For å forenkle eventuell smittesporing, bør hver utøvers plassering loggføres slik at det er enkelt å identifisere hvilke utøvere som har hatt nærkontakt [4] med en som er bekreftet syk med covid-19.

Musikk- og korøvelser eller andre lignende kulturaktiviteter er ikke omfattes av forbudet i Covid-19-forskriften §13 bokstav a. Forbudet i bestemmelsen gjelder kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes. En naturlig forståelse av ordet "kulturarrangement" tilsier at forbudet er ment å ramme forestillinger og lignende hvor det legges til rette for at mennesker møtes, som for eksempel konserter, teaterforestillinger og danseforestillinger. Selv om musikkøvelser og andre lignende aktiviteter ikke omfattes av forbudet i Covid-19-forskriften § 13 bokstav a, må slike aktiviteter følge de til enhver tid gjeldende anbefalinger om avstand mellom personer og samling av personer i grupper jf. forskriften § 4.

Særskilt om aktiviteter for barn og unge

Fritidsaktiviteter for barn og unge (til og med 19 år) der avstand på 1 meter er til hinder for å utøve aktiviteten kan fravike regelen om minst 1 meter avstand og ha normal kontakt under aktiviteten [5]. Dette gjelder kun mens aktiviteten pågår, og ikke i forbindelse med eksempelvis pauser eller forflytninger. Dette er relevant for dans, drill-treninger og barnekor. Unntaket gjelder kun øvelser og ikke arrangementer. For konkurranser og andre arrangementer er 1 meters avstand mellom utøverne forskriftsfestet.Arrangementer av lengre varighet med dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting (som sommerleir, sommerskoler, sommerkurs og andre ferieaktiviteter) kan gjennomføres etter visse vilkår, se nærmere informasjon og risikovurdering fra FHI [6].

[1] https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur#musikkovelser-kan-gjennomfores-dersom-smittevernregler-overholdes

[2] https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rengjoring-og-desinfeksjon-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-helsetjenesten/?term=&h=1

[3] https://www.konsertarrangor.no/koronaviruset/2020/smittevernveileder-for-konserter-og-arrangementer-under-covid-19-utbruddet/

[4] Definert som mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

[5] Iht. bestemmelse for barneidretten gult tiltaksnivå, denne er av Folkehelseinstituttet vurdert allment gjeldende ved barn og unges fritidsaktivitet der avstand på 1 meter vil være til hinder for å utføre aktiviteten https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/smitteforebyggende-tiltak/redusert-kontakt-mellom-personer

[6] https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/#arrangementer-og-sommeraktiviteter-for-barn-og-unge-av-lengre-varighet

Versjonshistorikk:

30.04.20:

 • Satt inn Helsedirektoratets referanse til veilederen.
 • I relasjon til 17. mai, kan musikkorps som øver utendørs, samle hele korpset.
 • Endret avstand mellom personer fra minst 2 meter til minst 1 meter iht ny vurdering fra Helsedirektoratet
 • Musikkøvelser kan gjennomføres med inntil 30 personer med minst 1 meter mellom hver person. Inndeling i grupper på 5 personer med 4 meter mellom hver gruppe er ikke lenger nødvendig.
 • Fra 7. mai kan det gjennomføres arrangementer som samler inntil 50 personer.
 • Desinfisering av pianotangenter mv. endret til rengjøring.
 • Anbefalt minste romstørrelse endret fra 4 m2 til 3 m2 pr person.
 • Presisert at smittevernansvarlig har ansvar for å føre oversikt over hvem som deltar.

04.06.20:

 • Satt inn referanse til Folkehelseinstituttets anbefaling for rengjøring av ulike type flater.
 • Anbefaling om tid mellom bytte av blåseinstrumenter som blir delt mellom flere personer.
 • Supplerende forklaring til tabell over anbefalt minste romstørrelser.
 • Satt inn referanse til Smittevernveileder for konserter og arrangementer under covid-19-utbruddet.
 • For anbefaling om minste romstørrelser er det presisert at øvingsrom mindre enn 25 m2 er kravet at det. skal være mulig å kunne holde minimum 1 meters avstand mellom hver person.
 • Fra 15. juni kan det gjennomføres arrangementer med inntil 200 personer.
 • Anbefaling om å loggføre plassering av utøvere under øvelsen, med hensyn til eventuell senere smittesporing.
 • Nytt punkt om barne- og ungdomsaktivitet til og med 19 år om unntak fra avstandsbestemmelse etter visse vilkår samt sommeraktiviteter og samlinger med overnatting for barn og unge.

Gå til Norsk musikkråds nettsider for mer info og nedlastinger

Last ned veileder og anbefalinger her

Den som er ansvarlig tilrettelegger av musikkøvelser har et særskilt ansvar for å informere. Det anbefales at veilederen sendes til alle utøvere som skal delta. Heng gjerne opp smittevernplakaten og BandOrgs anbefalinger og tips til trygg bandøving på en synlig plass i øvingslokalet.

DSC00818 03x

Her er BandOrgs anbefalinger for trygg øving sammen med andre:

 1. De generelle smittevernbestemmelsene gjelder også i øvingslokalet, enten dere spiller eller har pause. Husk god hygiene, og hold minst 1 meters avstand til hverandre hele tiden.
 2. Del inn øvingslokalet i soner, slik at det er lett å holde avstand.
 3. For å unngå nærkontakt bør dere kun bruke egne instrumenter og bare ta på eget musikkutstyr. Altså ikke låne kabler eller plekter av hverandre.
 4. Mikrofoner og mikrofonstativer MÅ ikke deles! BandOrg anbefaler at dere merker både mikrofoner og stativer med navn slik at dere bruke de samme hver øving.
 5. Hvis dere har utstyr som deles og brukes av flere i bandet (sanganlegg, miksepult e.l.) må dere bli enige om 1 person som skrur på dette.
 6. Hvis dere er flere band som deler samme øvingslokale er god hygiene og smittevern superviktig. Hvis dere har fellesutstyr slik som trommesett eller sanganlegg så må dette vaskes av (bruk vanlige vaskemidler og vann) FØR og ETTER hver øving!

Les mer om koronavirus og musikklivet her