BandOrgs vedtekter

BandOrgs vedtekter

BandOrg

BandOrg's vedtekter ble revidert på ordinært årsmøte 27. mai 2015.

§ 1 ORGANISASJON

BandOrg er en demokratisk, landsomfattende interesseorganisasjon for band i Norge. BandOrg består og styres av følgende instanser:

 • * Årsmøte
 • * Styre
 • * Administrasjon

 

§ 2 FORMÅL

 • * BandOrg skal jobbe for å bedre rammebetingelsene for band i Norge.
 • * BandOrg skal fungere som kompetanse- og servicesenter for band.
 • * BandOrg skal bidra til å beholde og heve lokal, regional og nasjonal kulturkompetanse
 • * BandOrg skal jobbe for flere og bedre øvingslokaler for rock og rytmisk musikk.

 

§ 3 MEDLEMSKAP

 • * Kun band kan være medlem i BandOrg.
 • * Medlemskap opprettes etter fullført registrering i BandOrgs elektroniske medlemsregister. Medlemskapet er først gyldig når årsrapport for inneværende år er sendt inn og bekreftet, samt at årlig medlemskontingent er betalt.
 • * Band skal hvert år sende inn og bekrefte obligatorisk årsrapport til BandOrg gjennom organisasjonens elektroniske medlemsregister.
 • * Medlemskapet er aktivt frem til det foreligger skriftlig utmelding gjennom medlemsregisteret.

 

 

§ 4 ÅRSMØTE
§ 4.1 Status

Årsmøtet er BandOrg's øverste myndighet.

§ 4.2 Årsmøteperiode

Det skal holdes ordinært årsmøte annethvert år. Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte dersom minst 3 styremedlemmer i BandOrg eller ²/³ av medlemmene krever det. Tid og sted for ordinært årsmøtet bestemmes av styret. Ordinært årsmøte skal avholdes senest innen utgangen av juni.

§ 4.3 Innkalling og saker til årsmøtet

Innkallingen sendes senest 1 måned før ordinært årsmøte, og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. Saker som medlemsband ønsker fremmet på årsmøtet, skal leveres skriftlig til BandOrg's styre senest 2 uker før årsmøtet. Alle saker som er mottatt innen denne fristen skal legges fram for årsmøtet. Dette gjelder også forslag til endringer i vedtekter. Saksdokumenter sendes ut sammen med styrets årsmelding og revidert regnskap til medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

§ 4.4 Møte- og stemmerett

På årsmøtet deltar: Representanter for medlemsband, Styret i BandOrg, Valgkomiteens leder, Gjester og observatører invitert av styret og administrasjonen i BandOrg. Stemming skjer etter følgende prinsipp: Hvert band har en stemme, Representanter for sittende styre i BandOrg har stemmerett i alle årsmøtesaker med unntak av saker som angår årsmelding og regnskap, Årsmøtet kan innvilge gjester og observatører tale- og forslagsrett.

§ 4.5 Dagsorden for årsmøtet

 1. 1. Godkjenning av representantenes fullmakter
 2. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. 3. Valg av møteledelse og 2 protokollunderskrivere
 4. 4. Godkjenne årsmelding og revidert årsregnskap
 5. 5. Behandle styrets forslag til handlingsplan og innkomne saker
 6. 6. Behandle budsjett
 7. 7. Valg:
  Leder - velges særskilt
  4 styremedlemmer
  2 varamedlemmer
  Valgkomite bestående av 2 personer

§ 4.6 Valg

Forslag til kandidater til styreverv sendes til valgkomiteens leder senest 2 uker før årsmøtet.

§ 5 STYRET
§ 5.1 Sammensetning

 • * Styret består av leder og 4 styremedlemmer valgt av årsmøtet. Alle over 12 år kan velges til styreverv.
 • * Styret konstituerer seg selv med unntak av leder som velges særskilt av årsmøtet.
 • * Styret bør ha en jevn kjønnsfordeling og bør bestå av minst 2 medlemmer under 26 år.

§ 5.2 Mandat og arbeidsoppgaver

Styret skal:

 • * lede BandOrg i perioden mellom årsmøtene
 • * iverksette årsmøtets vedtak
 • * utarbeide årsmelding og regnskap
 • * fremme forslag til handlingsprogram og budsjett

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer er tilstede.


§ 6 ENDRINGER I VEDTEKTENE

 • * Endringer i vedtekter kan kun gjøres på et ordinært årsmøte.
 • * Et gyldig vedtak krever 2/3 stemmeflertall.

 

§ 7 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av BandOrg behandles på ordinært Årsmøte. Begrunnet forslag må være sendt styret i BandOrg og alle tilsluttede medlemmer minst 4 måneder før Årsmøtet. Vedtak om oppløsning krever ¾ stemmeflertall. Årsmøtet bestemmer hvordan eventuelle disponible midler og eiendeler skal fordeles.

Vi jobber for morgendagens headlinere!

BandOrg er en landsomfattende interesseorganisasjon for folk som spiller i band. Med engasjement for norske bands interesser støtter vi med kunnskap og midler for å gjøre det enklere og bedre å spille i band i Norge. Vi jobber for at dere kan bli morgendagens headlinere. 

 

Medlemsfordeler i bandORG

Medlemskap i BandOrg gir mange fordeler. Medlemsband får blant annet bedre pris på formstøpte ørepropper og In-ear monitorer, bedre pris på trykking av plater, og får dessuten tilgang til BandOrgs Frifondpenger og voksenopplæringsstøtte.

Q&A: Om medlemskap i bandORG

Hva skal til å få gyldig medlemskap i BandOrg? Blir jeg ikke automatisk utmeldt hvis jeg ikke betaler medlemskontingenten? Må jeg levere årsrapport selvom jeg ikke har søkt om BandOrgs Frifondpenger?

Foto: Ugly logo

Handlingsplan 2017-2019

BandOrgs handlingsplan ble vedtatt på årsmøte 9. mai 2017 og gjelder frem til neste årsmøte i 2019.

Mønstervedtekter for medlemsband

Mønstervedtektene definerer en demokratisk styreform i bandet, hvor det på et allmøte (en øving) velges en leder og et styre (styret utgjøres av bandmedlemmene) for 1 år av gangen.

Årsmelding 2015-2017

BandOrgs siste vedtatte årsmelding i PDF format. Behandlet og vedtatt på årsmøtet i Oslo 9. mai 2017.

Foto: Grodnab

BandOrgs styre og administrasjon

Styret for inneværende årsmøteperiode ble valgt på årsmøte 9. mai 2017 og sitter til nytt årsmøte i 2019.

Om bandorg

Meny høyre Mall Girl (foto: Fuksia)

BandOrg er en organisasjon for folk som spiller i band. Vi støtter med kunnskap og midler for å gjøre det enklere, kjekkere og bedre å spille i band.

Aktuelt

Meny høyre Pom Poko (foto: Kristin Slotterøy)

Hold deg oppdatert på hva BandOrg driver med og andre nyheter aktuelle for norske band.

Innmelding

Meny høyre Halie

Medlemskap koster kun 250 kroner pr band pr år (samme pris som for en billett og snop på kino!)

Penger

Meny høyre Foto: BandOrg

BandOrg fordeler flere millioner frifondkroner til egne medlemsband hvert år. Les om støtteordninger for band her.

Kurs

Meny høyre Foto: BandOrg

Kunnskap og kompetanse er viktig for utvikling og nyskaping. Vi tilbyr verksteder, kurs og mesterklasser.

Medlemmer

Meny høyre Sigrid (foto: Francesca Allen / Universal Music)

Vi har over 1200 fantastisk bra band på medlemslisten. Sjekk ut kremen av ny norsk musikk her.

Instrumentforsikring

Meny høyre Foto: BandOrg

Rolig, vi kan hjelpe deg. Kjøp instrumentforsikring fra kr 750 i året.

Kontakt

Meny høyre Tøfl (foto: Cato Romeo)

Har alt unntatt telex og faks. Gi lyd!

Sandvigå 7, NO-4007 Stavanger. Tlf: +47 51 84 66 57, E-post: bandorg@bandorg.no

Design by Ghost